Penla

Lekvattnet: 75:1

Torplämning, inom ett ca 200×120 m st område (SSV-NNÖ) beståendeav 1 grund efter bostadshus, 6×5.5 m (N-S) och 0.2 m h.Avgränsningen i S och V något diffus. Rest av skorstensstock igråsten mot N väggen, 2.5 m diam och 0.8 m h. Lämningen är beväxtmed två granar. I området finns rester efter ekonomibyggnader,ett 5-tal odlingsterrasser, röjda ytor och ett 30-talodlingsrösen.


Fornsök

Google maps