Årsmöte 2012

image_print

 

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma med Kojklands VVO, jaktstugan den 27 juli 2012.

Närvarande : 24 personer, markägare och jägare.

§ 1

Ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§ 2

Dagordningen godkändes

§ 3

Till ordförande valdes Kjell-Åke Eriksson, till mötessekreterare Charlotte Holst.

§ 4

Kallelsen till dagens jaktstämma godkändes.

§ 5

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Dan Persson och

Sture Jonsson.

Justering av röstlängd uppsköts tillsvidare.

§ 6

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Kassören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7

Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§ 8

Avskjutningsrapporten föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9

Avskjutning: Älg. Fördelning av antalet älgar, på området respektive sektion, sker av styrelsen när uppgifter om antalet älgar erhållits från älgskötselområdet.

Under pågående älgjakt kan jaktledaren bestämma om koförbud.

Markägarälg skall vara det först fällda vuxna djuret. Älgen skall framforslas till slakt-boden och styckas av jaktlaget, ansvarig för styckningen är Leo Kulstrunk. Till kontaktperson för markägarna valdes Inga-Lill Johansen, Lekvattnet. Markdelar ska avhämtas senast torsdag em. Annons om denna nyhet införes i Torsbybladet senast veckan innan , de som inte nås av annonsen kontaktas med brevinfo i år. Köttdel som ej avhämtats på fredagen tillfaller jaktlaget.

Området börjar älgjakten den 8 okt kl 07.00, och jagar en vecka i följd, därefter sker älgjakt endast efter överenskommelse.

Till jaktledare omvaldes Erik Olsson, till vice omvaldes Sture Jonsson.

Fördelning av älgkött skall ske efter de bestämmelser som tidigare varit gällande.

Jakt eller träning med hund bör ej ske på hela området tiden 1 –8 okt. Under pågående älgjakt får endast de hundar som behövs för älgjakten medföras i passet. Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.

Småviltsjägare skall kontakta jaktledaren för upplysning om älgjakt pågår inom Kojklands VVO.

Nya markägare bör kontakta Erik Olsson för markköttslista senast 30 sept 2012.

Nya jägare skall anmäla deltagandet i årets älgjakt till Erik Olsson senast 30 sept 2012.

Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.

Jägare som tidigare varit med i älgjakten här och som deltager i träningsskjutningen 9 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber. Utländska jägare som ej förstår svenska skall medföra tolk.

Att kontrollera jakträttsbevis, jaktkort och vapenlicenser valdes Anders Olsson, Hans-Gösta Almrot och Dan Persson. Jakträttsintyg får ej överlåtas utan markägarens tillstånd.

Gemensam träningsskjutning sker söndagen den 7 okt kl 09.00 – 12.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet. Att ansvara för skjutningen omvaldes Leif Persson, Ivan Persson och Mats Mattsson. Nytillskott Nils och Pål Jonson. Till sammankallande valdes Mats Mattsson.

Till slaktbas omvaldes Leif Persson, till vice slaktbasar omvaldes Sture Jonsson och Hans-Gösta Almroth. Beslut togs om att köttlotterna ska vara benfria.

Bestämmelser för troféälg: Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten. All älgjakt inom området sker som gemensamhetsjakt.

Jaktledarna inom området och sektionen skall efter varje älgjaktsdag lämna avskjutningsrapport på fällda älgtjurar, älgkor, tjurkalvar och kvigkalvar, rapporten skall undertecknas av jaktledarna.

Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVOs postlinje söder om Rabbakkotjärn. Jens Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.

Björnjakt: Torsby och Hagfors kommuner har tillstånd att skjuta max 2 björnar tillsammans. För tidsintervall se

www.naturvardsverket.se.

Den som löst ett jakträttsbevis gällande älg och småvilt äger även rätt att utöver småvilt fälla tilldelad björn.

Björn som fälls inom Kojklands VVO tillfaller området, om man kan fastställa vem som är skytten är skinnet och kraniet skyttens egendom. Köttet tillfaller Kojklands VVO. Björnköttet besiktigas och säljes därefter av styrelsen. Inkomster tillfaller VVO´s kassa. Avgifter till myndigheter betalas av Kojklands VVO.

Den som deltager i björnjakten är skyldig att ta del av och följa de bestämmelser som myndigheterna utfärdat. Skjuten björn eller påskjuten, skall omedelbart rapporteras till styrelsen och myndighet. Eftersökshund skall finnas.

Björn som fälles inom hela Kojklands VVO skall uppslaktas i slaktboden som tillhör Kojklands VVO.

Småviltsjakt: Skall bedrivas som tidigare år, således över hela området. Den som avser jaga småvilt under älgjaktstid bör av säkerhetsskäl kontakta jaktledning för Kojkland och sektion.Änder bör ej jagas i närhet till bebyggelse.

Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Jakten får ske efter avslutad älgjakt. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Jakten får ske efter samråd med Erik Olsson. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.

§ 10

Avgifter för jakträttsbevis

 • All jakt 150 kr
 • All jakt utom älg 100 ”
 • Endast älg 100 ”
 • Gästkort per dygn 100 ”

Alla jakträttsbevis gäller för jakt efter varg, lo och björn.

Jakträttsbevis skall lösas hos Torbjörn West, Lekvattnet och Mats Mattsson, Vittjärn. Intyg på jakträtt skall lämnas när man löser jakträttsbevis. Gästkort kan lösas hos Mats Mattsson, Sune Lekemark och Charlotte Holst, Lekvattnet. Jakträttsinnehavare får ta med en gästjägare per dag, en och samma gästjägare får utnyttja max 5 gästkort/år. Var vänlig och lös jakträttsbevis i god tid före jakten.

Uttaxering till årets älgjakt 300 kr/jägare. Jägare utan giltigt skäl erlägger en frivillig avgift i stället för arbetsdagen på 300 kr.

§11

Problem med att få in jakträttsbevis(skottlistor) diskuterades. Beslut att i år prova med påminnelse om skottlista via mail i mars 2013. Lista med mail- eller kontaktadress upprättas i samband med att jaktkort löses. Charlotte Holst ansvarig, holst.charlotte@gmail.com

§ 12

Rovdjursjakt. För att förhindra skador av varg, björn och lodjur beslutar jaktstämman att dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakten där annat vilt än älg är lovligt att skjuta, är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. Under förutsättning att områden inom kretsen tar motsvarande beslut, beslutar jaktstämman om samordnad jakt av lo, björn och varg. Detta innebär möjlighet att passera områdesgränser.

§ 13

Beslöts köpa 50 st saltstenar till området och att Kojklands VVo ska fortsätta deltaga i spillningsinventering. Jägare som fäller mink, mård, räv eller grävling inom området kan erhålla 100 kr per djur, kontakta Torbjörn West.

§ 14

Följande styrelse valdes:

 • Ordförande: Kjell-Åke Eriksson, omval 1 år
 • Vice ordförande: Sture Jonsson1år kvar
 • Sekreterare: Charlotte Holst omval 2år
 • Kassör: Torbjörn West, nyval 1 år
 • Övr styrelseledamöter: Erik Olsson, omval 2år
 • Suppleanter: Dan Persson, Lennart Johansson omval 1år och Jörgen Wahlman nyval 1 år
 • Revisorer: Omval på 1år av Bertil Johansson, nyval Peter Jansson 1år
 • Suppleanter: Omval på 1år av Leif Johansson och Bengt Ejdsell.
 • Firmatecknare är ordförande Kjell Åke Eriksson och kassör Torbjörn West var för sig.

§ 15

Protokoll från jaktstämman skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavlor, Kojklands hemsida

www.lekvattnet.se samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis. Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

§ 16

Till ombud vid Torsby Jaktvårdskrets årsmöte omvaldes Jörgen Wahlman och Sture Jonsson.

§17

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i NWT, VF, Torsby-bladet och på Kojklands hemsida

www.lekvattnet.nu.

§ 18

Till valberedning omvaldes Per-Inge Eriksson och Leif Johansson. Nyval Dan Persson Till sammankallande valdes Leif Johansson.

§ 19

Samtliga jägare skall ha giltig jägarförsäkring.

§ 20

Till kontaktman i studiefrågor valdes Charlotte Holst

Rovdjursspårning och kontaktman i rovdjusfrågor: Ansvarig är Jörgen Wahlman i samarbete med jägare inom VVO.

§ 21

Fastställdes PM för älgjakten 2012. Erik Olsson ansvarig.

§ 22

Leif Persson ansvarar för arbete vid slaktbod.

§ 23

Beslutades att älgjägarna skall samlas vid jaktstugan 1 och 2 sept kl 08.00 för arbete inom området. Vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

§ 24

Beslöts att inga hundar skall medtagas på älgpasset.

§ 25

Ägare av fastigheter med flera jakträtter skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten.

§ 26

Beslöts att jaktledarna skall bestämma vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

§ 27

Beslut om att Kojklands VVO i älgskötselområdet representeras av Erik Olsson och Kjell Åke Eriksson. Sture Jonsson suppleant.

§ 28

Övriga frågor

Vår tilldelade radiokanal är kanal 6.

Ordförande tackade för visat intresse. Stämman avslutades med kaffe och bröd.

Vid protokollet

Charlotte Holst, sekr Kjell-Åke Eriksson, ordf

Dan Persson,justerare Sture Jonsson, justerare