Årsmöte 2005

Jaktstämma 2005

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma med Kojklands VVO,
jaktstugan den 8 juli 2005.

Närvarande : 18 personer, markägare och jägare.

§ 1

Ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§ 2

Till ordförande valdes Kjell-Åke Eriksson. Dagordningen godkändes.

§ 3

Till sekreterare valdes Jörgen Åkesson.

§ 4

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Erik Olsson och Leif Johansson.

§ 5

Justering av röstlängd uppsköts tillsvidare.

§ 6

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Kassören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7

Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§ 8

Avskjutningsrapporten föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9

Kallelsen till dagens jaktstämma godkändes.

§ 10

Avskjutning: Älg. Beslut fattades att som första målsättning under årets älgjakt skjuta 75% av årets tilldelning. Fördelning av antalet älgar, på området respektive sektion, sker av styrelsen när uppgifter om antalet älgar erhållits från älgskötselområdet. Under pågående älgjakt kan jaktledaren bestämma om koförbud.

Markägarälg skall vara det först fällda vuxna djuret. Älgen skall framforslas till slakt-boden och styckas av jaktlaget. Till kontaktperson för markägarna valdes Inga-Lill Johansen, Lekvattnet. Området börjar älgjakten den 10 okt kl 07.00, och jagar en vecka i följd, därefter sker älgjakt endast lördagar och söndagar.

Till jaktledare omvaldes Erik Olsson, till biträdande jaktledare omvaldes John Güttke.

Fördelning av älgkött skall ske efter de bestämmelser som tidigare varit gällande.

Jakt eller träning med hund bör ej ske på hela området tiden 3 – 9 okt. Under pågående älgjakt, endast de hundar som behövs för älgjakten. Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.

Småviltsjägare skall kontakta jaktledaren för upplysning om älgjakt pågår inom Kojklands VVO.

Nya jägare skall anmäla deltagandet i årets älgjakt till Erik Olsson senast 25 sept 2005.

Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.

Den som deltager i träningsskjutningen den 9 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Gäller endast jägare som tidigare deltagit i älgjakten. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber. Utländska jägare som ej förstår svenska skall medföra tolk.

Att kontrollera jakträttsbevis, jaktkort och vapenlicenser valdes Lennart Setterberg, Lars Larsson och Bertil Johansson. Jakträttsintyg får ej överlåtas utan markägarens tillstånd.

Gemensam träningsskjutning sker söndagen den 9 okt kl 09.00 – 12.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet. Att ansvara för skjutningen omvaldes Bertil Johansson, Lars Larsson och Mats Mattsson. Till sammankallande valdes Bertil Johansson.

Till slaktbas omvaldes Bertil Johansson, till vice slaktbasar omvaldes Sture Jonsson och Ivan Persson. Att sköta uppstyckning av skjutna älgar omvaldes Leo Kulstrunk. Jörgen Åkesson fick i uppdrag att kontakta Kulstrunk.

Bestämmelser för troféälg: Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten. All älgjakt inom området sker som gemensamhetsjakt.

Jaktledarna inom området och sektionen skall efter varje älgjaktsdag lämna avskjutningsrapport på fällda älgtjurar, älgkor, tjurkalvar och kvigkalvar, rapporten skall undertecknas av jaktledarna. Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVO postlinje söder om Rabbakkotjärn. John Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.

Björnjakt: Torsby och Hagfors kommuner har tillstånd att skjuta max 2 björnar tillsammans. Jakten börjar den 21 aug – 15 okt.

Den som löst ett jakträttsbevis gällande endast älg, skall även lösa ett särskilt jakträtts-bevis gällande björn, för att äga rätt att fälla björn i älgjaktslaget. Den som löst ett jakt-rättsbevis gällande älg och småvilt äger även rätt att utöver småvilt fälla tilldelad björn.

Björn som fälls inom Kojklands VVO tillfaller området, om man kan fastställa vem som är skytten är skinnet och kraniet skyttens egendom. Köttet tillfaller Kojklands VVO. Björnköttet besiktigas och säljes därefter av styrelsen. Inkomster tillfaller VVO´s kassa. Avgifter till myndigheter betalas av Kojklands VVO.

Den som deltager i björnjakten är skyldig att ta del av och följa de bestämmelser som myndigheterna utfärdat. Skjuten björn eller påskjuten, skall omedelbart rapporteras till styrelsen och myndighet. Eftersökshund skall finnas.

Någon organiserad jakt på björn, utöver den som sker vid älgjakten bör ej förekomma. Björn som fälles inom hela Kojklands VVO skall uppslaktas i slaktboden som tillhör Kojklands VVO.

Småviltsjakt: Skall bedrivas som tidigare år, således över hela området.

Rådjur: Ordinarie jakttid skall gälla. Under pågående älgjakt är jakt på rådjur förbjuden över hela området.

Hare, tjäder, orre, järpe, änder och övrigt småvilt, får jagas enligt jakttabellen. Änder bör ej jagas i närhet till bebyggelse.

Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Jakten får ske efter avslutad älgjakt. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Jakten får ske efter samråd med Erik Olsson. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.

Styrelsen undersöker om det finns möjligheter till gemensamhetsjakt på lodjur tillsammans med angränsande jaktlag om det blir lodjursjakt.

§ 11

Avgifter för jakträttsbevis All jakt 50 kr All jakt utom älg 25 ” Endast älg 25 ” Björn i älgjaktslaget 25 ” Gästkort per dygn (Gäller även björn) 25 “

Jakträttsbevis skall lösas hos Mats Mattsson, Vittjärn. Intyg på jakträtt skall lämnas när man löser jakträttsbevis. Gästkort kan lösas hos Mats Mattsson, Bertil Johansson och Klas Larsson, Lekvattnet. En och samma gästjägare får utnyttja max 5 gästkort/år. Var vänlig och lös jakträttsbevis i god tid före jakten. Uttaxering till årets älgjakt 300 kr/jägare.

§ 12

Några jaktpoliser valdes ej. Jägarna inom området skall själva sköta jaktbevakningen. Legitimation och jakträttsbevis skall kunna uppvisas.

§ 13

Skottlistor skall skickas till Jörgen Åkesson, Brunnsdalsv 13, 685 33 TORSBY.

§ 14

Följande styrelse valdes: Ordförande: Kjell-Åke Eriksson, omval 1 år Vice ordförande: John Güttke, omval 2 år Sekreterare: Jörgen Åkesson , omval 1 år Kassör: Mats Mattsson, omval 1 år Övr styrelseledamöter: Erik Olsson, omval 2 år Suppleanter: Lars Larsson, Sture Jonsson och Lennart Johansson 1 år kvar Revisorer: Val av Torbjörn West och Bertil Johansson Suppleanter: Omval av Leif Johansson och Bengt Ejdsell.

§ 15

Protokoll från jaktstämman skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavlor, Kojklands hemsida www.lekvattnet.nu samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis. Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

§ 16

Till ombud vid Torsby Jaktvårdskrets årsmöte omvaldes Jörgen Åkesson.

§ 17

Beslöts att inköpa 50 st saltstenar till området.

§ 18

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i NWT, VF, Torsby-bladet och på Kojklands hemsida www.lekvattnet.nu.

§ 19

Till valberedning omvaldes Bertil Johansson, Torbjörn West samt Leif Johansson. Till sammankallande valdes Leif Johansson. § 20 Samtliga jägare skall ha giltig jägarförsäkring. § 21 Till kontaktman i studiefrågor omvaldes Jörgen Åkesson. Rovdjursspårning: Ansvarig är Jörgen Åkesson och jägare inom VVO.

§ 22

Fastställdes PM för älgjakten 2005. § 23 Jörgen Åkesson fick i uppdrag att ordna med container. Leif Guldbrandsson ansvarar för arbete med slaktbod.

§ 24

Beslutades att älgjägarna skall samlas vid jaktstugan 20 och 21 aug kl 08.00 för arbete inom området. Vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

§ 25

Beslöts att inga hundar skall medtagas på älgpasset. § 26 Ägare av samägofastighet skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten.

§ 27

Beslöts att jaktledarna skall bestämma vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

§ 28

Övriga frågor: Ordförande informerade om länsstyrelsens förslag till jaktarrende för naturreservatet Danshallsmyren. Länsstyrelsen fordrar fågelinventering enligt metod linjeinventering. Allan Skanse motionerade om utökning av sektionen. Styrelsen fick i uppgift att ta kontakt med länsstyrelsen för att undersöka möjligheten för detta till nästa år. John Guttke fick i uppdrag att ifrågasätta lodjursregistrering till Jaktvårdsförbundet.

Ordförande tackade för visat intresse. Stämman avslutades med kaffe med bröd.

Vid protokollet

  • Jörgen Åkesson, sekr Kjell-Åke Eriksson, ordf
  • Erik Olsson, justerare Leif Johansson, justerare