Årsmöte 2009

 

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma med Kojklands VVO, jaktstugan den 24 juli 2009.

Närvarande : 23 personer, markägare och jägare.

§ 1

Ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

Dagordningen godkändes

§ 2

Till ordförande valdes Kjell-Åke Eriksson..

§ 3

Till sekreterare valdes Charlotte Holst.

§ 4

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Marie Louise Olsson och Lennart Olsson.

§ 5

Justering av röstlängd uppsköts tillsvidare.

§ 6

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Kassören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7

Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§ 8

Avskjutningsrapporten föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9

Kallelsen till dagens jaktstämma godkändes.

§ 10

Avskjutning: Älg. Fördelning av antalet älgar, på området respektive sektion, sker av styrelsen när uppgifter om antalet älgar erhållits från Länstyrelsen. Under pågående älgjakt kan jaktledaren bestämma om koförbud.

Markägarälg skall vara det först fällda vuxna djuret. Älgen skall framforslas till slakt-boden och styckas av jaktlaget. Till kontaktperson för markägarna valdes Inga-Lill Johansen, Lekvattnet. Området börjar älgjakten den 12 okt kl 07.00, och jagar en vecka i följd, därefter sker älgjakt endast lördagar och söndagar.

Till jaktledare omvaldes Erik Olsson, till vice omvaldes Sture Jonsson.

Fördelning av älgkött skall ske efter de bestämmelser som tidigare varit gällande.

Jakt eller träning med hund bör ej ske på hela området tiden 5 – 11 okt. Under pågående älgjakt, endast de hundar som behövs för älgjakten. Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.

Småviltsjägare skall kontakta jaktledaren för upplysning om älgjakt pågår inom Kojklands VVO.

Nya jägare skall anmäla deltagandet i årets älgjakt till Erik Olsson senast 28 sept 2009.

Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.

Den som deltager i träningsskjutningen den 11 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Gäller endast jägare som tidigare deltagit i älgjakten. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber. Utländska jägare som ej förstår svenska skall medföra tolk.

Att kontrollera jakträttsbevis, jaktkort och vapenlicenser omvaldes Lennart Setterberg, Hans-Gösta Almrot och Torbjörn Westh. Jakträttsintyg får ej överlåtas utan markägarens tillstånd.

Gemensam träningsskjutning sker söndagen den 11 okt kl 09.00 – 12.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet. Att ansvara för skjutningen omvaldes Leif Persson, Ivan Persson och Mats Mattsson. Till sammankallande valdes Mats Mattsson.

Till slaktbas omvaldes Leif Persson, till vice slaktbasar omvaldes Sture Jonsson och Hans-Gösta Almroth. Att sköta uppstyckning av skjutna älgar omvaldes Leo Kulstrunk. Jörgen Wahlman fick i uppdrag att kontakta Kulstrunk.

Bestämmelser för troféälg: Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten. All älgjakt inom området sker som gemensamhetsjakt.

Jaktledarna inom området och sektionen skall efter varje älgjaktsdag lämna avskjutningsrapport på fällda älgtjurar, älgkor, tjurkalvar och kvigkalvar, rapporten skall undertecknas av jaktledarna. Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVO postlinje söder om Rabbakkotjärn. Jens Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.

Björnjakt: Torsby och Hagfors kommuner har tillstånd att skjuta max 2 björnar tillsammans. 2008 21 aug – 15 okt, 2009 se www.naturvardsverket.se.

Den som löst ett jakträttsbevis gällande endast älg, skall även lösa ett särskilt jakträtts-bevis gällande björn, för att äga rätt att fälla björn i älgjaktslaget. Den som löst ett jakt-rättsbevis gällande älg och småvilt äger även rätt att utöver småvilt fälla tilldelad björn.

Björn som fälls inom Kojklands VVO tillfaller området, om man kan fastställa vem som är skytten är skinnet och kraniet skyttens egendom. Köttet tillfaller Kojklands VVO. Björnköttet besiktigas och säljes därefter av styrelsen. Inkomster tillfaller VVO´s kassa. Avgifter till myndigheter betalas av Kojklands VVO.

Den som deltager i björnjakten är skyldig att ta del av och följa de bestämmelser som myndigheterna utfärdat. Skjuten björn eller påskjuten, skall omedelbart rapporteras till styrelsen och myndighet. Eftersökshund skall finnas.

Någon organiserad jakt på björn, utöver den som sker vid älgjakten bör ej förekomma. Björn som fälles inom hela Kojklands VVO skall uppslaktas i slaktboden som tillhör Kojklands VVO.

Småviltsjakt: Skall bedrivas som tidigare år, således över hela området.

Rådjur: Ordinarie jakttid skall gälla. Under pågående älgjakt är jakt på rådjur förbjuden över hela området.

Hare, tjäder, orre, järpe, änder och övrigt småvilt, får jagas enligt jakttabellen. Änder bör ej jagas i närhet till bebyggelse.

Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Jakten får ske efter avslutad älgjakt. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Jakten får ske efter samråd med Erik Olsson. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.

Styrelsen undersöker om det finns möjligheter till gemensamhetsjakt på lodjur tillsammans med angränsande jaktlag om det blir lodjursjakt.

§ 11

Avgifter för jakträttsbevis

All jakt 100 kr

All jakt utom älg 50 ”

Endast älg 50″

Björn i älgjaktslaget 50 ”

Gästkort per dygn (Gäller även björn) 50 ”

Jakträttsbevis skall lösas hos Mats Mattsson, Vittjärn. Intyg på jakträtt skall lämnas när man löser jakträttsbevis. Gästkort kan lösas hos Mats Mattsson, Lars Larsson och Klas Larsson, Lekvattnet. Jakträttsinnehavare får ta med en gästjägare per dag,en och samma gästjägare får utnyttja max 5 gästkort/år. Var vänlig och lös jakträttsbevis i god tid före jakten.

Uttaxering till årets älgjakt 300 kr/jägare. Jägare utan giltigt skäl erlägger en frivillig avgift i stället för arbetsdagen på 300 kr.

§ 12

Jägarna inom området skall själva sköta jaktbevakningen. Legitimation och jakträttsbevis skall kunna uppvisas.Vid misstänkta fall meddela styrelsen.

§ 13

Skottlistor skall skickas till Charlotte Holst Lebbiko 685 91 Torsby.

§ 14

Följande styrelse valdes:

Ordförande: Kjell-Åke Eriksson, omval 1 år

Vice ordförande: Sture Jonsson 2 år varav 1 år kvar

Sekreterare: Charlotte Holst 2 år varav 1 år kvar

Kassör: Mats Mattsson, omval 1 år

Övr styrelseledamöter: Erik Olsson, omval 2 år

Suppleanter: Lars Larsson, Lennart Johansson och Lennart Olsson omval 1 år

Revisorer: Omval av Torbjörn West och Bertil Johansson

Suppleanter: Omval av Leif Johansson och Bengt Ejdsell.

§ 15

Protokoll från jaktstämman skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavlor, Kojklands hemsida

www.lekvattnet.nu samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis. Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

§ 16

Till ombud vid Torsby Jaktvårdskrets årsmöte omvaldes Jörgen Wahlman.

Sture Jonsson nyval

§ 17

Beslöts att inköpa 50 st saltstenar till området, samt komplettera vi behov.

§ 18

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i NWT, VF, Torsby-bladet och på Kojklands hemsida

www.lekvattnet.nu.

§ 19

Till valberedning omvaldes Per-Inge Eriksson, Torbjörn West samt Leif Johansson. Till sammankallande valdes Leif Johansson.

§ 20

Samtliga jägare skall ha giltig jägarförsäkring.

§ 21

Till kontaktman i studiefrågor valdes Charlotte Holst

Rovdjursspårning: Ansvarig är Jörgen Wahlman och jägare inom VVO.

§ 22

Fastställdes PM för älgjakten 2009. Erik Olsson ansvarig.

§ 23

Leif Persson ansvarar för arbete med slaktbod.

§ 24

Beslutades att älgjägarna skall samlas vid jaktstugan 29 och 30 aug. kl 08.00 för arbete inom området. Vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

§ 25

Beslöts att inga hundar skall medtagas på älgpasset.

§ 26

Ägare av fastigheter med flera jakträtter skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten.

§ 27

Beslöts att jaktledarna skall bestämma vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

§ 28

Övriga frågor:

Efter årsmötet 2008 kontaktade ordföranden Länsstyrelsen angående jakten på naturreservatet, inga förändringar.

Ordförande tackade för visat intresse. Stämman avslutades med kaffe och bröd.

Vid protokollet

Charlotte Holst, sekr Kjell-Åke Eriksson, ordf

Marie Louise Olsson,juterare Lennart Olsson, justerare