Årsmöte 2014

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma förKojklands VVO,

jaktstugan den 25 juli 2014.

Närvarande : 24 personer, markägare och jägare.

§ 1

Ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§ 2

Dagordningen godkändes

§ 3

Till ordförande valdes Kjell-Åke Eriksson, till mötessekreterare Charlotte Holst.

§ 4

Kallelsen till dagens jaktstämma godkändes.

§ 5

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Leif Johanssom och Sune Lekemark.

Justering av röstlängd uppsköts tillsvidare.

§ 6

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Kassören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7

Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§ 8

Avskjutningsrapporten föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9

Avskjutning: Älg. Fördelning av antalet älgar, på området respektive sektion, sker av styrelsen när uppgifter om antalet älgar erhållits från älgskötselområdet. För 2014 har ÄSO beslutat sänka tilldelning från fyra till tre vuxna djur per 1000 ha.

All älgjakt inom området sker som gemensamhetsjakt.

Jaktledarna inom området och sektionen skall efter varje älgjaktsdag lämna avskjutningsrapport på fällda älgtjurar, älgkor, tjurkalvar och kvigkalvar, rapporten skall undertecknas av jaktledarna.

Under pågående älgjakt kan jaktledaren bestämma om koförbud.

Markkött Under förutsättning att vi fäller älg inom VVO kommer vi att göra såsom föreslaget i motion från slaktansvarige—3kg malkött till markägare på markköttlistan, kan hämtas kl 10-12 på slaktdagen( lördagen) . Till kontaktperson för markägarna valdes Inga-Lill Johansen, Lekvattnet.. Köttdel som ej avhämtatslördag fm tillfaller jaktlaget. Personerna på listan kontaktas av jaktlaget, info på hemsidan.

Nya markägare bör kontakta Inga Lill Johansen el Charlotte Holst för markköttslista senast 30 sept 2014.

Området börjar älgjakten den 13 okt kl 07.00, och jagar en vecka i följd, därefter sker älgjakt endast efteröverenskommelse. 

Till jaktledare omvaldes Erik Olsson, till vice omvaldesSture Jonsson.

Fördelning av älgkött skall ske efter de bestämmelser som tidigare varit gällande.

Jakt eller träning med hund bör ej ske på hela området tiden 6-12 okt. Under pågående älgjakt får endast de hundar som behövs för älgjakten medföras i passet. Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.

Nya jägare skall anmäla deltagandet i årets älgjakt till Erik Olsson senast 30 sept 2014

Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande vad som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.

Jägare som tidigare varit med i älgjakten här och som deltager i träningsskjutningen 12 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber. Utländska jägare som ej förstår svenska skall medföra tolk.

Att kontrollera jakträttsbevis, jaktkort och vapenlicenservaldes Anders OlssonHans-Gösta Almrot och Dan Persson. Jakträttsintyg får ej överlåtas utan markägarens tillstånd.

Gemensam träningsskjutning  sker söndagen den 12 okt kl 09.00 – 12.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet. Att ansvara för skjutningen omvaldes Leif Persson, Ivan Persson, NilsJonsson och Pål Jonsson. Till sammankallande valdes Leif Persson.

Till slaktbas omvaldes Leif Persson, till vice slaktbasar omvaldes Sture Jonsson och Hans-Gösta Almroth. Besluthar tagits om att köttlotterna ska vara benfria.

Bestämmelser för troféälg: Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten. 

Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVOspostlinje söder om Rabbakkotjärn. Jens Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.

Björnjakt: Inom värmlands län har vi tillstånd att skjuta max 2 björnar tillsammans. För tidsintervall sewww.naturvardsverket.se.

Den som löst ett jakträttsbevis gällande älg och småvilt äger även rätt att utöver småvilt fälla tilldelad björn.

Björn som fälls inom Kojklands VVO tillfaller området, om man kan fastställa vem som är skytten är skinnet och kraniet skyttens egendom. Köttet tillfaller Kojklands VVO. Björnköttet besiktigas och säljes därefter av styrelsen. Inkomster tillfaller VVO´s kassa. Avgifter till myndigheter betalas av Kojklands VVO.

Den som deltager i björnjakten är skyldig att ta del av och följa de bestämmelser som myndigheterna utfärdat. Skjuten björn eller påskjuten, skall omedelbart rapporteras till styrelsen och myndighet.      Eftersökshund skall finnas.

Någon organiserad jakt på björn, utöver den som sker vid älgjakten bör ej förekomma. Björn som fälles inom hela Kojklands VVO skall uppslaktas i slaktboden som tillhör Kojklands VVO.

Småviltsjakt: Skall bedrivas som tidigare år, således över hela området. Den som avser jaga småvilt under älgjaktstid bör av säkerhetsskäl kontakta jaktledning  för Kojkland och sektion.Änder bör ej jagas i närhet avbebyggelse.

Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Jakten får ske efter avslutad älgjakt. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Jakten får ske efter samråd med Erik Olsson. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.

§ 10

Avgifter för jakträttsbevis                                

All jakt 150 kr

All jakt Utom älg 100 kr

Endast älg 100 kr

Gästkort per dygn 100 kr

Alla jakträttsbevis gäller för jakt efter varg, lo och björn.

Jakträttsbevis och gästkort skall lösas hos Torbjörn West,Charlotte Holst, Sune Lekemark ,Lekvattnet eller Mats Mattsson, Vittjärn.

Intyg på jakträtt och statligt jaktkort skall visas när man löser jakträttsbevis.

Jakträttsinnehavare får ta med en gästjägare per dag, enoch samma gästjägare får utnyttja max 5 gästkort/år. Var vänlig och lös jakträttsbevis i god tid före jakten. 

Uttaxering till årets älgjakt 300 kr/jägare. Jägare utan giltigt skäl erlägger en frivillig avgift i stället förarbetsdagen på 300 kr.

Jägarna inom området ska själva sköta jaktbevakningen, legitimation och jakträttsbevis skall kunna uppvisas under jakt. Vid misstänkta fall kontaktas polis och styrelsen meddelas.

§11

Inrapportering av skottlistor via mailkontakt har för 2013fungerat bra.

Lista med mail- eller kontaktadress uppdateras i samband med att jaktkort löses. Charlotte Holst ansvarig,  holst.charlotte@gmail.com

§ 12

Rovdjursjakt. För att förhindra skador av varg, björn och lodjur beslutar jaktstämman att dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakten där annat vilt än älg är lovligt att skjuta, är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. Under förutsättning att områden inom kretsen tar motsvarande beslut, beslutar  jaktstämman om samordnad jakt av lo, björn och varg. Detta innebär möjlighet att passera områdesgränser.

§ 13

Viltvårdsåtgärder

Beslöts köpa 50 st saltstenar till området och att Kojklands VVo ska fortsätta deltaga i spillningsinventering. Jägare som fäller mink, mård, räv eller grävling inom områdetkan erhålla 100 kr per djur, kontakta Torbjörn West.

Tunnelfälla för räv och grävling finns bakom jaktstugan.

§ 14

Följande styrelse valdes:

Ordförande:                     Kjell-Åke Eriksson,  omval ett år

Vice ordförande:       Sture Jonsson ett år kvar.

Sek​       Charlotte Holst omval två år

Kassör:      Torbjörn Westomval ettår

Övr styrelseledamöter:Erik Olsson, omval två

Suppleanter:           Lennart Johansson, Jörgen Wahlman och Sune Lekemark omval ett år                                        Revisorer:                       Omval på ett år av Bertil Johansson och Peter Jansson.

Suppleanter:                  ​   Omval på ett år av Leif Johansson och Bengt Ejdsell.

Firmatecknare är ordförande Kjell Åke Eriksson och kassör Torbjörn West var för sig.

 § 15

Protokoll från jaktstämman skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavlor,  Kojklands hemsidawww.lekvattnet.nu samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis. Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

§ 16

Till ombud vid Torsby Jaktvårdskrets årsmöte omvaldes Jörgen Wahlman och Sture Jonsson.

§17

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i NWT, VF, Torsby-bladet och på Kojklands hemsida www.lekvattnet.nu.

§ 18

Till valberedning omvaldes Per-Inge ErikssonLeif Johansson och Dan Persson. Till sammankallande valdes Leif Johansson.

§ 19

Samtliga jägare skall ha giltig jägarförsäkring.

§ 20

Till kontaktman i studiefrågor valdes Charlotte Holst

Rovdjursspårning och kontaktman i rovdjusfrågor: Ansvarig är Jörgen Wahlman i samarbete med jägare inom VVO.

§ 21

Fastställdes PM för älgjakten 2014. Erik Olsson ansvarig.

§ 22

Leif Persson ansvarar för arbete vid slaktbod.

§ 23

Beslutades att älgjägarna skall samlas vid jaktstugan 30 o 31 aug kl 08.00 för arbete inom området. Vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

Beslöts att inga hundar skall medtagas på älgpasset.

§ 25

Ägare av fastigheter med flera jakträtter skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten.

§ 26

Beslöts att jaktledarna skall bestämma vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

§ 27

Beslut om att Kojklands VVO i älgskötselområdet representeras av Erik Olsson och Kjell Åke Eriksson.Sture Jonsson suppleant.

§ 28

Älgdragaren behöver servas, beslut om detta och Åke Johannesson ordnar det.

Älgskyttebanan behöver ökat ekonomiskt stöd och beslut togs om att öka från 1500 till 2500 kr för vår del.

Ordförande tackade för visat intresse. Stämman avslutades med kaffe och bröd.

Vid protokollet

Charlotte Holst, sekr

Kjell-Åke Eriksson, ordf 

Leif Johanssonjusterare

SunLekemark, justerare

Samtliga har via mailkontakt godkänt protokollet.

Motion till Kojklands vvo årsstämma 2014 om hantering av kött till markägare

Förslag

Markägare ersätts med 3kg malt älgkött som ska avhämtas vid slaktboden mellan kl 10.00 till 11.00 på slaktdagen(lördagen i första älgjaktsveckan). Ej avhämtat kött tillfaller jaktlaget.

Motiv till förslaget

Det blir en enklare och mer rationell hantering av markägarköttet

Det blir en rationellare och mer hygienisk kötthantering i slaktboden om all slakt sker vi ett tillfälle.

Med vänlig hälsning

Slaktledare Leif Persson