Årsmöte 2016

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma för Kojklands VVO, jaktstugan den 22 juli 2016.

Närvarande : 22 personer, markägare och jägare.

§1

Ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§2

Dagordningen godkändes

§3

Till ordförande valdes Kjell-Åke Eriksson, till mötessekreterare Charlotte Holst.

§4

Kallelsen till dagens jaktstämma godkändes.

§5

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Pål Jonsson och Sture Jonsson.

Justering av röstlängd uppsköts tillsvidare.

§6

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§7

Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§8

Avskjutningsrapporten föredrogs och lades till handlingarna.

§9

Avskjutning: Älg. För 2015 och för två år framåt har ÄSO beslutat sänka tilldelningen över lag för jaktlagen, i enlighet med den nya skötselplanen som godkänts av Länsstyrelsen. Kojkland har 3 vuxna+3 kalv, sektion 1vuxen+1kalv.

All älgjakt inom området sker som gemensamhetsjakt.

Jaktledarna inom området och sektionen skall efter varje älgjaktsdag lämna avskjutningsrapport på fällda älgtjurar, älgkor, tjurkalvar och kvigkalvar, rapporten skall undertecknas av jaktledarna.

Under pågående älgjakt kan jaktledaren bestämma om koförbud.

Markkött Beslut tas om att med nuvarande låga tilldelning kommer inget markkött att delas ut. Om situationen förbättras återkommer Vvo i frågan

Älgjakten kan påbörjas 5- 23 sept. Området börjar älgjakten den 10 okt kl 07.00, och jagar en vecka i följd, därefter sker älgjakt endast efter överenskommelse.

Till jaktledare omvaldes Erik Olsson, till vice omvaldes Sture Jonsson.

Fördelning av älgkött skall ske efter de bestämmelser som tidigare varit gällande.

Jakt eller träning med hund bör ej ske på hela området tiden 4-10 okt. Under pågående älgjakt får endast de hundar som behövs för älgjakten medföras i passet. Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.

Nya jägare skall anmäla deltagandet i årets älgjakt till Erik Olsson senast 30 sept 2016.

Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande vad som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.

Jägare som tidigare varit med i älgjakten här och som deltager i träningsskjutningen 9 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber. Utländska jägare som ej förstår svenska skall medföra tolk.

Att kontrollera jakträttsbevis, jaktkort och vapenlicenser valdes Anders Olsson, Hans-Gösta Almrot och Dan Persson. Jakträttsintyg får ej överlåtas utan markägarens tillstånd.

Gemensam träningsskjutning sker söndagen den 9 okt kl 09.00 – 12.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet. Att ansvara för skjutningen omvaldes Leif Persson, Ivan Persson, Nils Jonsson och Pål Jonsson. Till sammankallande valdes Leif Persson.

Till slaktbas omvaldes Leif Persson, till vice slaktbasar omvaldes Sture Jonsson och Anders Olsson. Beslut har tagits om att köttlotterna ska vara benfria.

Bestämmelser för troféälg: Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten.

Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVOs postlinje söder om Rabbakkotjärn. Jens Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.

Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Jakten får ske efter avslutad älgjakt. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Jakten får ske efter samråd med Erik Olsson. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.

Björnjakt: Inom Värmlands län har vi ingen björntilldelning detta år i nuläget. Om överklagan förändrar läget gäller föregående års protokolltext för björnjakt.

Småviltsjakt: Skall bedrivas som tidigare år, således över hela området. Den som avser jaga småvilt under älgjaktstid bör av säkerhetsskäl kontakta jaktledning för Kojkland och sektion. Änder bör ej jagas i närhet av bebyggelse.

§10

Avgifter för jakträttsbevis

All jakt 150 kr

All jakt utom älg 100 ”

Endast älg 100 ”

Gästkort per dygn 100 ”

Alla jakträttsbevis gäller för jakt efter varg, lo och björn.

Jakträttsbevis och gästkort skall lösas hos Torbjörn West, Charlotte Holst, Sune Lekemark ,Lekvattnet eller Mats Mattsson, Vittjärn.

Intyg på jakträtt och statligt jaktkort skall visas när man löser jakträttsbevis.

Jakträttsinnehavare får ta med en gästjägare per dag, en och samma gästjägare får utnyttja max 5 gästkort/år. Gästkort ska lösas av jakträttsinnehavaren som också ska rapportera ev avskjutning och ha ansvar för sin gäst. Var vänlig och lös jakträttsbevis i god tid före jakten.

Uttaxering till årets älgjakt 400 kr/jägare. Jägare som inte deltager på arbetsdagarna erlägger en frivillig avgift på 300 kr.

Jägarna inom området ska själva sköta jaktbevakningen, legitimation och jakträttsbevis skall kunna uppvisas under jakt. Vid misstänkta fall kontaktas polis och styrelsen meddelas.

§11

Inrapportering av skottlistor via mailkontakt har för 2015 fungerat bra.

Lista med mail- eller kontaktadress uppdateras i samband med att jaktkort löses. Charlotte Holst ansvarig, holst.charlotte@gmail.com

§12

Rovdjursjakt. För att förhindra skador av varg, björn och lodjur beslutar jaktstämman att dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakten där annat vilt än älg är lovligt att skjuta, är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. Under förutsättning att områden inom kretsen tar motsvarande beslut, beslutar jaktstämman om samordnad jakt av lo, björn och varg. Detta innebär möjlighet att passera områdesgränser.

§13

Viltvårdsåtgärder

Beslöts köpa 40 st saltstenar till området och att Kojklands VVo ev ska fortsätta deltaga i spillningsinventering. Jägare som fäller mink, mård, räv eller grävling inom området kan erhålla 100 kr per djur, kontakta Torbjörn West.

Tunnelfälla för räv och grävling finns bakom jaktstugan.

§14

Följande styrelse valdes:

Ordförande: Kjell-Åke Eriksson, omval ett år

Vice ordförande: Sture Jonsson ett år kvar.

Sekreterare: Charlotte Holst omval två år

Kassör: Torbjörn West, omval ettår

Övr styrelseledamöter: Erik Olsson, omval två år

Suppleanter: Björn Nilsson nyval två år, Jörgen Wahlman och Sune Lekemark omval ett år
Revisorer: Omval på ett år av Bertil Johansson och Peter Jansson
Suppleanter: Omval på ett år av Leif Johansson och Bengt Ejdsell.

Firmatecknare är ordförande Kjell Åke Eriksson och kassör Torbjörn West var för sig.

§15

Protokoll från jaktstämman skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavlor, Kojklands hemsida www.lekvattnet.se/foreningar/koiklands-vvo/ samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis. Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

§16

Till ombud vid Torsby Jaktvårdskrets årsmöte omvaldes Jörgen Wahlman och Sune Lekemark.

§17

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i Torsby-bladet och på Kojklands hemsida  www.lekvattnet.se/foreningar/koiklands-vvo/  och genom grupputskick email.

§18

Till valberedning omvaldes Per-Inge Eriksson, Leif Johansson och Dan Persson. Till sammankallande valdes Leif Johansson.

§19

Samtliga jägare skall ha giltig jägarförsäkring.

§20

Till kontaktman i studiefrågor valdes Charlotte Holst

Rovdjursspårning och kontaktman i rovdjusfrågor: Ansvarig är Jörgen Wahlman i samarbete med jägare inom VVO.

§21

Fastställdes PM för älgjakten 2016. Erik Olsson ansvarig.

§22

Leif Persson ansvarar för arbete vid slaktbod.

§23

Beslutades att älgjägarna skall samlas vid jaktstugan 27 o 28 aug kl 08.00 för arbete inom området. Vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

§24

Beslöts att inga hundar skall medtagas på älgpasset.

§25

Ägare av fastigheter med flera jakträtter skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten.

§26

Beslöts att jaktledarna skall bestämma vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

§27

Beslut om att Kojklands VVO i älgskötselområdet representeras av Erik Olsson och Kjell Åke Eriksson. Sture Jonsson suppleant.

§28

Övriga frågor

Torbjörn Westh utreder vidare kring betalningsrutiner, kostnader för kontantinbetalningar mm och tar det alternativ som är bäst för lagets ekonomi.

Beslut om dagsgräns ( bag limit) på två fåglar per dag och jägare i skogsfågeljakten. Rekommendation om att undvika skjuta hönor av orre o tjäder tas.

Ordförande tackade för visat intresse. Stämman avslutades med kaffe och bröd.

Vid protokollet

Charlotte Holst, sekr Kjell-Åke Eriksson, ordf

Pål Jonsson, justerare Sture Jonsson, justerare

Samtliga har via mailkontakt godkänt protokollet.