Årsmöte 2018

image_print

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma för Kojklands VVO,  jaktstugan den 20 juli 2018. 

Protokollet som PDF

Närvarande : 24 personer, markägare och jägare.

§ 1

Ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§ 2

Förslag till dagordning  godkändes med tillägg av att paragraf  8 o 11 slogs samman.

§ 3

Till mötesordförande valdes Kjell-Åke Eriksson, till mötessekreterare  Charlotte Holst. 

Att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll valdes Erik Olsson och Leif Johansson.

§ 4

Kallelsen till dagens jaktstämma godkändes.

§ 5

Justering av röstlängd uppsköts tillsvidare.

§ 6

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Ekonomisk berättelse framlades. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7

Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.    

§ 8

Avskjutningsrapporten föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9

Avskjutning: Älg.  Vi väntar fortsatt på besked om ny skötselplan. Prel räknar vi med 1,15 vuxen per 1000 ha – 5 vuxen + 5 kalv för Kojkland, sektion 1vuxen+1kalv. 

All älgjakt inom området sker som gemensamhetsjakt.

Jaktledarna inom området och sektionen skall efter varje älgjaktsdag lämna avskjutningsrapport på fällda älgtjurar, älgkor, tjurkalvar och kvigkalvar, rapporten skall undertecknas av jaktledarna.

 Under pågående älgjakt kan jaktledaren bestämma om koförbud. 

Markkött    Beslut tas om att med nuvarande låga tilldelning kommer inget markkött att delas ut. Om situationen förbättras återkommer Vvo i frågan.

 Älgjakten kan påbörjas 3- 23 sept.  Området börjar älgjakten den 8 okt kl 07.00, och jagar en vecka i följd, därefter sker älgjakt endast efter överenskommelse.

Till jaktledare omvaldes Erik Olsson, till vice omvaldes   Sture Jonsson.

Fördelning av älgkött skall ske efter de bestämmelser som tidigare varit gällande.

Jakt eller träning med hund bör ej ske på hela området tiden 1-7 okt. Under pågående älgjakt får endast de hundar som behövs för älgjakten medföras i passet. Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.

Nya jägare skall anmäla deltagandet i årets älgjakt till Erik Olsson senast 30 sept 2018.

Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande vad som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.

Jägare som tidigare varit med i älgjakten här och som deltager i träningsskjutningen 7 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber. Utländska jägare som ej förstår svenska skall medföra tolk.

Att kontrollera jakträttsbevis, jaktkort och vapenlicenser valdes Anders Olsson, Hans-Gösta Almrot och Dan Persson. Jakträttsintyg får ej överlåtas utan markägarens tillstånd.

Gemensam träningsskjutning  sker söndagen den7 okt kl 09.00 – 11.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet. Att ansvara för skjutningen omvaldes Leif Persson,  Nils Jonsson och Pål Jonsson. Till sammankallande valdes Leif Persson.

Till slaktbas omvaldes Leif Persson, till vice slaktbasar omvaldes Sture Jonsson och Anders Olsson. Beslut har tagits om att köttlotterna ska vara benfria.

 Bestämmelser för troféälg: Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten.

Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVOs postlinje söder om Rabbakkotjärn. Jens Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.

Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Jakten får ske efter avslutad älgjakt. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Jakten får ske efter samråd med Erik Olsson. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.

Björnjakt:      Inom Värmlands län har vi 2018 två björnar i tilldelning.

Småviltsjakt: Skall bedrivas som tidigare år, således över hela området. Den som avser jaga småvilt under älgjaktstid bör av säkerhetsskäl kontakta jaktledning  för Kojkland och sektion. Änder bör ej jagas i närhet av bebyggelse.

§ 10

Avgifter för jakträttsbevis                                 

All jakt 150 kr
All jakt utom älg 100 ”
Endast älg 100 
Gästkort per dygn  100 ”

Alla jakträttsbevis gäller för jakt efter varg, lo och björn.

Jakträttsbevis och gästkort skall lösas hos Torbjörn West, Charlotte Holst, Sune Lekemark ,Lekvattnet eller Mats Mattsson, Vittjärn.

 Intyg på jakträtt och statligt jaktkort skall visas när man löser jakträttsbevis. 

 Jakträttsinnehavare får ta med en gästjägare per dag, en och samma gästjägare får utnyttja max 5 gästkort/år. Gästkort ska lösas av jakträttsinnehavaren som också ska rapportera ev avskjutning och ha ansvar för sin gäst. Var vänlig och lös jakträttsbevis i god tid före jakten.

Uttaxering till årets älgjakt 400 kr/jägare. Jägare som inte deltager på arbetsdagarna erlägger en frivillig avgift på 300 kr.

Jägarna inom området ska själva sköta jaktbevakningen. Legitimation och jakträttsbevis skall kunna uppvisas under jakt. Vid misstänkta fall kontaktas polis och styrelsen meddelas.

§ 11

Rovdjursjakt. För att förhindra skador av varg, björn och lodjur beslutar jaktstämman att dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakten där annat vilt än älg är lovligt att skjuta, är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. Under förutsättning att områden inom kretsen tar motsvarande beslut, beslutar  jaktstämman om samordnad jakt av lo, björn och varg. Detta innebär möjlighet att passera områdesgränser.

§ 12 

Viltvårdsåtgärder

Beslöts köpa 40 st saltstenar till området och att Kojklands VVo ev ska fortsätta deltaga i spillningsinventering.

 Jägare som fäller mink, mård, räv eller grävling inom området kan erhålla 100 kr per djur, kontakta Torbjörn West. 

Tunnelfälla för räv och grävling finns bakom jaktstugan.

§ 13

Följande styrelse valdes:

Ordförande: Kjell-Åke Eriksson,  omval  ett år

Vice ordförande: Anders Olsson ett år kvar. 

Sekreterare: Charlotte Holst  omval två år 

Kassör: Torbjörn West, omval ettår

Övr styrelseledamöter: Erik Olsson, omval två år

Suppleanter: Björn Nilsson omval två år, Jörgen Wahlman ett år kvar och Sture Jonsson ett år kvar                                          

Revisorer: Omval på ett år av Sune Lekmark och Peter Jansson 

Suppleanter: Omval på ett år av Leif Johansson och Bengt Ejdsell.

Firmatecknare är ordförande Kjell Åke Eriksson och kassör Torbjörn West var för sig.

§ 14

Protokoll från jaktstämman skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavlor,  Kojklands hemsida www.lekvattnet.se samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis. Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

§ 15

Till ombud vid Torsby Jaktvårdskrets årsmöte omvaldes Jörgen Wahlman och Sune Lekemark.

§16

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i  Torsby-bladet och på Kojklands hemsida www.lekvattnet.se och genom grupputskick email.

§ 17

Till valberedning valdes Åke Johannesson, Leif Johansson och Dan Persson. Till sammankallande valdes Leif Johansson.

§ 18

Samtliga jägare skall ha giltig jägarförsäkring.

§ 19

Till kontaktman i studiefrågor valdes Charlotte Holst 

Rovdjursspårning och kontaktman i rovdjusfrågor: Ansvarig är Jörgen Wahlman i samarbete med jägare inom VVO.

§ 20

Fastställdes PM för älgjakten 2018.  Erik Olsson ansvarig.

§ 21 

Leif Persson ansvarar för arbete vid slaktbod.

§ 22

Beslutades att älgjägarna skall samlas vid jaktstugan 1 o  2  sept  kl 08.00 för arbete inom området. Vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

§ 23

Beslöts att inga hundar skall medtagas på älgpasset.

§ 24

Ägare av fastigheter med flera jakträtter skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten.

§ 25

Beslöts att jaktledarna skall bestämma vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

§ 26

Beslut om att Kojklands VVO i älgskötselområdet representeras av Erik Olsson och Kjell Åke Eriksson. Sture Jonsson suppleant.

§ 27

Övriga frågor

Beslut  om fortsatt dagsgräns ( bag limit) på två fåglar per dag och jägare i skogsfågeljakten. Rekommendation om att undvika skjuta hönor av orre o tjäder tas.

Ordförande tackade för visat intresse. Stämman avslutades med kaffe och bröd.

Vid protokollet

Charlotte Holst, sekr                                         Kjell-Åke Eriksson, ordf

Erik Olsson, justerare                                            Leif Johansson, justerare