Årsmöte 2019

image_print

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma för Kojklands VVO,  jaktstugan den 19 juli 2019.

Närvarande : 21 personer, markägare och jägare.

§ 1

Ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§ 2

Dagordningen godkändes

§ 3

Till ordförande valdes Kjell-Åke Eriksson, till mötessekreterare  Charlotte Holst.

Att tillsammans med mötesordförande justera dagens protokoll valdes Erik Olsson och Leif Johansson.

§ 4

Kallelsen till dagens jaktstämma godkändes.

§ 5

Justering av röstlängd uppsköts tillsvidare.

§ 6

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes. Ekonomisk berättelse framlades.  Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 7

Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna. Samgående i Grundsjöns ÄSO.

§ 8

Avskjutningsrapporten föredrogs och lades till handlingarna.

§ 9

Avskjutning: Älg.  Ny skötselplan för ÄSO inlämnad men ej godkänd än. Tilldelning beräknas vara 5 vuxna och 5 kalvar, för sektionen 1+1.

All älgjakt inom området sker som gemensamhetsjakt.

Jaktledarna inom området och sektionen skall efter varje älgjaktsdag lämna avskjutningsrapport på fällda älgtjurar, älgkor, tjurkalvar och kvigkalvar, rapporten skall undertecknas av jaktledarna.

Under pågående älgjakt kan jaktledaren bestämma om koförbud.

Markkött  Beslut tas om att med nuvarande låga tilldelning kommer inget markkött att delas ut. Om situationen förbättras återkommer VVO i frågan.

Älgjakten kan påbörjas 2-22 sept.

Området börjar älgjakten den 14 okt kl 07.00, och jagar en vecka i följd, därefter sker älgjakt endast efter överenskommelse.

Till jaktledare omvaldes Erik Olsson, till vice omvaldes   Sture Jonsson.

Fördelning av älgkött skall ske efter de bestämmelser som tidigare varit gällande.

Jakt eller träning med hund bör ej ske på hela området tiden 7-13 okt. Under pågående älgjakt får endast de hundar som behövs för älgjakten medföras i passet. Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.

Nya jägare skall anmäla deltagandet i årets älgjakt till Erik Olsson senast 30 sept 2019.

Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande vad som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.

Jägare som tidigare varit med i älgjakten här och som deltager i träningsskjutningen 13 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber. Utländska jägare som ej förstår svenska skall medföra tolk.

Att kontrollera jakträttsbevis, jaktkort och vapenlicenser valdes Anders Olsson, Hans-Gösta Almrot och Dan Persson.

Gemensam träningsskjutning  sker söndagen den 13 okt med anmälan kl 09.00 – 11.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet. Att ansvara för skjutningen omvaldes Leif Persson, Sture Jonsson och Pål Jonsson. Till sammankallande valdes Leif Persson.

Till slaktbas omvaldes Leif Persson, till vice slaktbasar omvaldes Sture Jonsson och Anders Olsson. Beslut togs om att köttlotterna ska vara benfria.

Bestämmelser för troféälg: Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten.

Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVOs postlinje söder om Rabbakkotjärn. Jens Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.

Björnjakt: Inom Värmlands län har vi 2019 två björnar i tilldelning.

Småviltsjakt: Skall bedrivas som tidigare år, således över hela området. Den som avser jaga småvilt under älgjaktstid bör av säkerhetsskäl kontakta jaktledning  för Kojkland och sektion. Änder bör ej jagas i närhet av bebyggelse.

Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Jakten får ske efter avslutad älgjakt. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Jakten får ske efter samråd med Erik Olsson. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.

§ 10

Avgifter för jakträttsbevis                                 

All jakt                      150 kr
All jakt utom älg 100 ”
Endast älg  100 
Gästkort per dygn  200 ”

Alla jakträttsbevis gäller för jakt efter varg, lo och björn.

Jakträttsbevis och ev gästkort skall lösas hos Torbjörn West, Sune Lekemark Lekvattnet  eller Charlotte Holst, Vittjärn. Intyg på jakträtt och statligt jaktkort skall visas när man löser jakträttsbevis.  Jakträttsinnehavare får ta med en gäst på jakt per dag, max tre dgr per jaktår . Jakträttsinnehavare är då ansvarig för att gästen följer gällande regler och att ev fällt vilt rapporteras.

En gästjägare får utnyttja max 3 gästkort/år. Var vänlig och lös jakträttsbevis i god tid före jakten.

Jakträttsintyg är enl stadgar Jägarförbundet och VVO personliga och får ej överlåtas .

Uttaxering till årets älgjakt 400 kr/jägare. Jägare utan giltigt skäl erlägger en frivillig avgift i stället för arbetsdagen på 300 kr.

§11

Rovdjursjakt. För att förhindra skador av varg, björn och lodjur beslutar jaktstämman att dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakten där annat vilt än älg är lovligt att skjuta, är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. Under förutsättning att områden inom kretsen tar motsvarande beslut, beslutar  jaktstämman om samordnad jakt av lo, björn och varg. Detta innebär möjlighet att passera områdesgränser.

§ 12

Beslöts köpa 40 st saltstenar till området och att Kojklands VVo ska fortsätta deltaga i spillningsinventering. Jägare som fäller mink, mård, räv eller grävling inom området kan erhålla 100 kr per djur, kontakta Torbjörn West.

Stödutfodring rådjur vintertid vid behov, möjlighet rimlig ersättning i samråd kassör.

§ 13

Följande styrelse valdes:

Ordförande: Anders Olsson,  nyval 1 år

Vice ordförande: Kjell Åke Eriksson , fyllnadsval 1år

Sekreterare: Charlotte Holst  1år kvar.

Kassör: Torbjörn West, omval 1 år

Övriga ledamöter: Erik Olsson, 1 år kvar.

Suppleanter: Björn Nilsson 1 år kvar. Jörgen Wahlman och Sture Jonsson omval 2 år                                           

Revisorer: Omval  1år av Sune Lekemark och Peter Jansson

Suppleanter: Omval på 1år av Leif Johansson och Bengt Ejdsell.

Firmatecknare är ordförande Anders Olsson och kassör Torbjörn West var för sig.

§ 14

Protokoll från jaktstämman skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavlor,  Kojklands hemsida www.lekvattnet.se samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis. Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

§ 15

Till ombud vid Torsby Jaktvårdskrets årsmöte omvaldes Jörgen Wahlman och Sune Lekemark.

§16

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i  Torsby-bladet och på Kojklands hemsida www.lekvattnet.se   och genom grupputskick mail.

§ 17

Till valberedning omvaldes Åke Johannsson, Leif Johansson och Dan Persson. Till sammankallande valdes Leif Johansson.

§ 18

Samtliga jägare skall ha giltig jägarförsäkring.

§ 19

Till kontaktman i studiefrågor valdes Charlotte Holst

Rovdjursspårning och kontaktman i rovdjursfrågor: Ansvarig är Jörgen Wahlman i samarbete med jägare inom VVO.

§ 20

Fastställdes PM för älgjakten 2019. Erik Olsson ansvarig.

§ 21

Leif Persson ansvarar för arbete vid slaktbod.

§ 22

Beslutades att älgjägarna skall samlas vid jaktstugan 31 aug och 1 sept  kl 08.00 för arbete inom området. Vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

§ 23

Beslöts att inga hundar skall medtagas på älgpasset.

§ 24

Ägare av fastigheter med flera jakträtter skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten.

§ 25

Beslöts att jaktledarna skall bestämma vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

§ 26

Beslut om att Kojklands VVO i älgskötselområdet representeras av Erik Olsson och Kjell Åke Eriksson. Sture Jonsson suppleant.

§ 27

Forsatt dagsgräns( bag limit) på två fåglar per dag och jägare i skogsfågeljakten. Rekommendation om att undvika skjuta hönor av orre o tjäder kvarstår.

Ordförande tackade för visat intresse. Stämman avslutades med kaffe och bröd.

Vid protokollet

Charlotte Holst, sekr                                         Kjell-Åke Eriksson, mötesordf

Leif Johansson,justerare                                           Erik Olsson, justerare

Samtliga har via mailkontakt godkänt protokollet.