Årsmöte 2020

Kojklands VVO:s årsstämma den 18 juli 2020

1. Mötet öppnades
2. Anders Olsson valdes till mötesordförande
3. CHarlotte Holst valdes till protokollförare
4. Dagordningen godkändes
5. Torbjörn Westh och Dan persson valdes att justera protokollet
6. Kallelsen till stämman godkändes. 
7. Fastställande av röstlängd avstods ifrån till dess behov.
8. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive avskjutningsrapport drogs och godkändes
9. Styrelsens ekonomiska redovisning redogjordes för och lades till handlingarna
10. Revisorernas berättelse drogs  
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna jaktåret
12. Fråga om användning av eventuellt överskott från föregående räkenskapsår- beslut att överskottet förs över till kommande räkenskapsår.
13. Fastställande av avgifter- beslut oförändrat
Jakträttsbevis all jakt     150 kr
Jakträttsbevis all jakt utom älg    100 kr
Jakträttsbevis endast älg    100 kr
Gästkort per dygn        200 kr
Avgift för älgjakt        400 kr
Utebliven arbetsdag        300 kr
14.  Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare

-Enligt särskilt PM som gåtts igenom och godkänts av mötet

15. Inga inkomna motioner
16. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårdsområdet. 
Jakt Rättsintyg är enligt stadgarna personliga och får ej överlåtas. Markägare kan i vissa fall överlåta jakträtt vilket regleras enligt stadgarna.
Ägare av fastigheter med flera jakträtter skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten.
17. Antagande av nya medlemmar

– Nya medlemmar ska anmäla deltagande i älgjakten senast den 30 september till jaktledaren.

18. Val av styrelse och revisorer, enligt valberedningens förslag

Ordförande    Anders Olsson        1 år
Vice ordförande
    Kjell-Åke Eriksson 1 å kvar
Sekreterare
    Charlotte Holst    2 å
Kassör
        Torbjörn Westh    1 år
Ledamot
        Erik Olsson        2 år

Suppleant        Björn Nilsson        2 år
Suppleant
        Jörgen Wahlman    1 år kvar
Suppleant
        Sture Jonsson        1 år kvar

Revisor        Sune Lekemark    1 år
Revisor
        Peter Jansson        1 år
Revisorsuppleant
    Leif Johansson        1 år
Revisorsuppleant
    Bengt Ejdsell        1 år

19. Val av övriga funktionärer

Jaktledare    Erik Olsson        1 år
Vice jaktledare
    Sture Jonsson        1 år

Representant ÄSO    Erik Olsson        1 år
Representant ÄSO
    Kjell-Åke Eriksson    1 år
Suppleant ÄSO
    Sture Jonsson        1 år

Ombud jvk    Jörgen Wahlman    1 år
Ombud jvk
    Sune Lekemark    1 år
Rovdjursansvarig
    Jörgen Wahlman    1 år
Studiefrågor
    Charlotte Holst    1 år

Slaktbas        leif Persson 1å    Vice slaktbas    Anders Olsson ochSture Jonsson        1 år

Ansvarig slaktbod    Leif Persson        1 år

Kontroll dokument    Dan Persson, Hans-Gösta Almroth och Anders Olsson samtliga 1å

Skjutledare    Leif Persson, Sture Jonsson ,Nils Jonsson        1 år

20. Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis

Charlotte Holst, Torbjörn Westh och Sune Lekemark 

21. Val av valberedning

Leif Johansson, Åke Johannesson Dan Persson. Sammankallande Leif Johansson

22. Bestämmande av sättet för delgivning av stämmoprotokoll

Protokoll från jaktstämman samt bestämmelser för jakt och viltvård skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavlor, Kojklands hemsida www.lekvattnet.se samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis. Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

23. Bestämmande av sätt att kalla till nästa årsstämma

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i Torsbybladets och på Kojklands hemsida www.lekvattnet.se samt och genom grupputskick mail.

24. Beslut om corona-anpassning av miljön i och kring jaktstugan, att gå igenom rutiner för att minska trängsel vid samling och efterarbete.

Beslut grusning av infartsväg och plan framför jaktstugan. Sune Jonsson ansvarig.

Beslut öppna Swisch konto för att underlätta inbetalning  årets avgifter.

25. Stämman avslutades

Lekvattnet 20 07 18

Charlotte Holst sekr                                                                                         Anders Olsson ordf

Justeras:

Torbjörn Westh                                                                                           Dan Persson