Årsmöte 2022

Protokoll för Kojklands VVO:s årsstämma
den 22 juli 2022

1. Stämman öppnades

2. Till mötesordförande valdes Anders Olsson

3. Protokollförare Charlotte Holst

4. Förslag dagordning godkändes

5. Val av två justeringsmän – Björn Nilsson och Sune Lekemark

6. Fråga om stämman utlysts i behörig ordning-ja

7. Fastställande av röstlängd avstods till vidare

8. Styrelsens verksamhetsberättelse inklusive avskjutningsrapport drogs och lades till handlingarna.

9. Styrelsens ekonomiska redovisning drogs och godkändes.
10. Revisorernas berättelse lästes upp.
11. Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för gångna året.
12. Överskott från föregående räkenskapsår förs över till kommande år.

13. Fastställande av avgifter

Styrelsens förslag togs av mötet

– Jakträttsbevis all jakt 150 kr
– Jakträttsbevis all jakt utom älg 100 kr – Jakträttsbevis endast älg 100 kr
– Gästkort per dygn 200 kr
– Avgift för älgjakt 400 kr
– Utebliven arbetsdag 300 kr

14. Fastställande av regler för jaktutövning och viltvård samt instruktioner för jaktledare

-Enligt särskilt PM som gicks igenom och godkändes

15. Framställningar från styrelsen och motioner från medlemmarna- inget inkommet.

16. Frågor om föreningens tillstånd för upplåtelse och överlåtelse av jakträtt inom viltvårdsområdet.

– Jakträttsintyg är enligt stadgarna personliga och får ej överlåtas. Markägare kan i vissa fall överlåta jakträtt vilket regleras enligt stadgarna.Ägare av fastigheter med flera jakträtter

skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten
– Antagande av nya medlemmar
– Nya medlemmar ska anmäla deltagande i älgjakten senast den 30 september till jaktledaren.

17. Val av styrelse och revisorer

Ordförande Anders Olsson 1 år Sekreterare Charlotte Holst 2 år Kassör Torbjörn West 1 år kvar Ledamot Erik Olsson 2 år
Suppleant Björn Nilsson 2 år Suppleant Sture Jonsson 1 år kvar Suppleant Jörgen Wahlman 1 år kvar Revisor Sune Lekemark 1 år

Revisor Peter Jansson 1 år Revisorsuppleant Leif Johansson 1 år Revisorsuppleant Bengt Ejdsell 1 år

18. Val av övriga funktionärer

Valberedningens förslag togs av mötet Jaktledare Pål Jonsson 1 år

Vice jaktledare Erik Olsson 1 år

Representant ÄSO Pål Jonson 1 år Representant ÄSO Anders Olsson 1 år Suppleant ÄSO Erik Olsson 1 år

Ombud jvk Jörgen Wahlman 1 år Ombud jvk Sune Lekemark 1 år Studiefrågor Charlotte Holst 1 år

Slaktbas Leif Persson 1 år
Vice slaktbas Anders Olsson 1 år Vice slaktbas Sture Jonsson 1 år

Ansvarig slaktbod Leif Persson 1 år

Kontroll dokument Dan Persson 1 år Kontroll dokument Hans-Gösta Almroth 1 år Kontroll dokument Anders Olsson 1 år

Skjutledare Leif Persson 1 år Skjutledare Sture Jonsson 1 år Skjutledare Lars Persson 1 år

19. Val av de personer som skall utfärda jakträtts- och jaktgästbevis

Charlotte Holst, Torbjörn Westh och Sune Lekemark.

20. Val av valberedning

Dan Persson, Albin Persson, Lennart Olsson och Leif Johansson. Sammankallande Dan Persson. 21. Bestämmande av sättet för delgivning av stämmoprotokoll

Protokoll från jaktstämman samt bestämmelser för jakt och viltvård skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavla vid slaktboden, Kojklands hemsida www.lekvattnet.se, genom grupputskick mail samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis. Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

22. Bestämmande av sätt att kalla till nästa årsstämma

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i Torsby-bladet och på Kojklands hemsida www.lekvattnet.se samt genom grupputskick mail.

23. Firmatecknare

Till firmatecknare valdes ordförande Anders Olsson och kassör Torbjörn Westh var för sig.

24. Övriga frågor
25. Stämmans avslutande

Charlotte Holst, sekr Anders Olsson,
ordf Justeras; Björn Nilsson Sune Lekemark