Bestämmelser 2022-2023

2022-07-22

Kojklands VVO för jaktåret 2022/2023

Beslutade på jaktstämma 2022-07-22.

Allmänt

Samtliga jägare som deltar i jakt på Kojklands VVO ska ha jägarförsäkring, statligt jaktkort och jakträttsbevis för området innan jakt får genomföras.

Områden undantagna för jakt

Ägarna av Torsby Vittjärn 1:7 och Torsby Vittjärn 1:8 har av ideella skäl begärt att fastigheterna ska undantas från jakt. Således är all jakt förbjuden på mark som tillhör dessa fastigheter.

Karta över området inklusive undantagna områden för jakt återfinns på

www.lekvattnet.se/foreningar/koiklands-vvo/kartor-over-koikland/

Småviltjakt

Småvilt jagas enligt jakttidtabellen inom viltvårdsområdet.

Dagsgräns (bag limit) om två skogsfåglar per dag under hela jakttiden. Rekommenderas även att hönor av tjäder och orre ska undvikas att skjutas.

Under pågående älgjakt bör av säkerhetsskäl jaktledningen för Kojkland respektive sektionen kontaktas och informeras om pågående småviltjakt.

Jaktledare Kojkland, Pål Jonsson, +46 (0)70-662 3368, pal.jonsson@live.se

Biträdande jaktledare Kojkland, Erik Olsson +46 (0)70-695 8211, olssonoe@gmail.com

Jaktledare sektion, Cato Berntsen +47 975 11 005, cato@cato-berntsen.no

Änder bör ej jagas i närhet av bebyggelse.

Rekommenderas att jakt eller träning med hund ej bör ske inom hela området under perioden 3–9 oktober.

Älgjakt

Jakttid för älgjakt

Tillåten jakttid är 1 september – 23 september 2022 samt 8 oktober 2022 – 31 januari 2023.

Kojkland: Huvudjakt den 10–14 oktober samt efterjakt den 4 november – 6 november. Eventuella ytterligare jaktdatum bestäms i samband med efterjakten.

Sektionen: Jakttid enligt eget bestämmande.

Tilldelning och avskjutningsbestämmelser för älgjakt

Kojkland Vuxen älg 8 Kalv 6 (preliminär tilldelning)
Sektion Vuxen älg 2 Kalv 2 (preliminär tilldelning)
Jaktledaren fastställer avskjutningsbestämmelser under pågående jakt.

Arbetsdagar och passrensning för älgjakt

Arbetsdagar vid jaktstugan samt röjning och markering av älgpass sker den 27 – 28 augusti. Samling kl 0800 vid jaktstugan respektive dag för arbete inom området. Jaktledaren leder och fördelar arbetet under arbetsdagarna.

Observera att vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

Slakt vid älgjakt

Slaktdag preliminärt fredag 14 oktober eller lördag 15 oktober. Köttlott tilldelas de jägare som deltagit i älgjakten.
Köttlotter ska vara benfria och malkött ska malas.

Hundar vid älgjakt

Jaktledarna bestämmer vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

Hundar som inte används i älgjakten får inte medföras på pass.
Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.

Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.

Skjutintyg för deltagande i älgjakt

Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande vad som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.

Jägare som tidigare varit med i älgjakten här och som deltager i träningsskjutningen den 9 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber.

Gemensam träningsskjutning sker söndagen den 9 okt med anmälan kl 09.00 – 11.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet.

Pm och säkerhetsbestämmelser för älgjakten

Jaktledaren ansvarar för PM med säkerhetsbestämmelser som delas ut vid älgjakten.

Utländska jägare som ej förstår svenska ska medföra tolk.

Bestämmelser för troféälg

Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten.

Samverkan med angränsande jaktlag

Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVO:s postlinje söder om Rabbakkotjärn. Jens Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.

Rovdjur

Rovdjursjakt. För att förhindra skador av varg, björn och lodjur beslutade jaktstämman att dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakten där annat vilt än älg är lovligt att skjuta, är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. Under förutsättning att områden inom kretsen tar motsvarande beslut, beslutade jaktstämman om samordnad jakt av lo, björn och varg. Detta innebär möjlighet att passera områdesgränser.

Gästkort

Jakträttsinnehavare får medföra en jaktgäst per dag, max tre gånger under ett år.

Viltvård

40 saltstenar ska köpas och finns för uthämtning hos Sture Jonsson.

För att stimulera viltvården kan jägare som fäller mink, mård, grävling eller räv erhålla 100 kr per djur. Utbetalas av kassören Torbjörn Westh.

Vid behov är det önskvärt att stödutfodring av rådjur sker vintertid. Rimlig ersättning kan erhållas efter samråd med kassören.

Spillningsinventering

Kojklands VVO ska delta i den årliga spillningsinventeringen. Jaktledaren ansvarar för fördelning av inventeringsrutor.