Bestämmelser 2021

​2021-07-23
Bestämmelser för jakt och viltvård Kojklands VVO för jaktåret 2021/2022
Beslutade på jaktstämma 2021-07-23.
Allmänt
Samtliga jägare som deltar i jakt på Kojklands VVO ska ha jägarförsäkring, statligt jaktkort och jakträttsbevis för området innan jakt får genomföras.
Områden undantagna för jakt
Ägarna av Torsby Vittjärn 1:7 och Torsby Vittjärn 1:8 har av ideella skäl begärt att fastigheterna ska undantas från jakt. Således är all jakt förbjuden på mark som tillhör dessa fastigheter.
Småviltjakt
Småvilt jagas enligt jakttidtabellen inom viltvårdsområdet.
Dagsgräns (bag limit) om två skogsfåglar per dag under hela jakttiden. Rekommenderas även att hönor av tjäder och orre ska undvikas att skjutas.
Under pågående älgjakt bör av säkerhetsskäl jaktledningen för Kojkland respektive sektionen kontaktas och informeras om pågående småviltjakt.
Jaktledare Kojkland, Erik Olsson ​+46 (0)70-695 8211, olssonoe@gmail.com
Jaktledare sektion, Cato Berntsen​+47 975 11 005, cato@cato-berntsen.no
Änder bör ej jagas i närhet av bebyggelse.
Rekommenderas att jakt eller träning med hund ej bör ske inom hela området under perioden 4–10 oktober.
Älgjakt
Jakttid för älgjakt
Tillåten jakttid är 1 september – 26 september 2020 samt 8 oktober 2021 – 31 januari 2022.
Kojkland: Huvudjakt den 11–15 oktober samt efterjakt den 5 november – 7 november. Därefter efter jaktledningens bestämmande.
Sektionen: Jakttid enligt eget bestämmande.
Tilldelning och avskjutningsbestämmelser för älgjakt
Kojkland ​Vuxen älg 8 ​Kalv 6 (preliminär tilldelning)
Sektion​Vuxen älg 2​Kalv 2 (preliminär tilldelning)
Jaktledaren fastställer avskjutningsbestämmelser under pågående jakt.
Arbetsdagar och passrensning för älgjakt
Arbetsdagar vid jaktstugan samt röjning och markering av älgpass sker den 28 – 29 augusti. Samling kl 0800 vid jaktstugan respektive dag för arbete inom området.
Observera att vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.
Slakt vid älgjakt
Slaktdag preliminärt lördag 16 oktober.
Köttlott tilldelas de jägare som deltagit i älgjakten.
Köttlotter ska vara benfria och malkött ska malas.
Hundar vid älgjakt
Jaktledarna bestämmer vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.
Hundar som inte används i älgjakten får inte medföras på pass.
Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.
Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Jakten får ske efter avslutad älgjakt. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Jakten får ske efter samråd med ordinarie jaktledare. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.
Skjutintyg för deltagande i älgjakt
Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande vad som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.
Jägare som tidigare varit med i älgjakten här och som deltager i träningsskjutningen 10 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber.
Gemensam träningsskjutning sker söndagen den 10 okt med anmälan kl 09.00 – 11.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet.
Pm och säkerhetsbestämmelser för älgjakten
Jaktledaren ansvarar för PM med säkerhetsbestämmelser som delas ut vid älgjakten
Utländska jägare som ej förstår svenska ska medföra tolk.
Bestämmelser för troféälg
Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten.
Samverkan med angränsande jaktlag
Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVO:s postlinje söder om Rabbakkotjärn. Jens Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.
Rovdjur
Rovdjursjakt. För att förhindra skador av varg, björn och lodjur beslutade jaktstämman att dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakten där annat vilt än älg är lovligt att skjuta, är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. Under förutsättning att områden inom kretsen tar motsvarande beslut, beslutade jaktstämman om samordnad jakt av lo, björn och varg. Detta innebär möjlighet att passera områdesgränser.
Gästkort
Jakträttsinnehavare får medföra en jaktgäst per dag, max tre gånger under ett år.
Viltvård
40 saltstenar ska köpas och finns för uthämtning hos Sture Jonsson.
För att stimulera viltvården kan jägare som fäller mink, mård, grävling eller räv erhålla 100 kr per djur. Utbetalas av kassören Torbjörn Westh.
Vid behov är det önskvärt att stödutfodring av rådjur sker vintertid. Rimlig ersättning kan erhållas efter samråd med kassören.
Spillningsinventering
Kojklands VVO ska delta i den årliga spillningsinventeringen. Jaktledaren ansvarar för fördelning av inventeringsrutor.