Bestämmelser 2020

​2020-07-18

Bestämmelser för jakt och viltvård Kojklands VVO för jaktåret 2020/2021

Beslutade på jaktstämma 2020-07-18.

Allmänt

Samtliga jägare som deltar i jakt på Kojklands VVO ska ha jägarförsäkring, statligt jaktkort och jakträttsbevis för området innan jakt får genomföras.

Småviltjakt

Småvilt jagas enligt jakttidtabellen över hela området.

Dagsgräns (bag limit) om två skogsfåglar per dag under hela jakttiden. Rekommenderas även att hönor av tjäder och orre ska undvikas att skjutas.

Under pågående älgjakt bör av säkerhetsskäl jaktledningen för Kojkland respektive sektionen kontaktas och informeras om pågående småviltjakt.

Jaktledare Kojkland, Erik Olsson ​+46 (0)70-695 8211, olssonoe@gmail.com

Jaktledare sektion,  Cato Berntsen?​+47 975 11 005, cato@cato-berntsen.no

Änder bör ej jagas i närhet av bebyggelse.

Rekommenderas att jakt eller träning med hund ej bör ske inom hela området under perioden 5–11 oktober.

Älgjakt
Jakttid för älgjakt

Tillåten jakttid är 7 september – 27 september 2020 samt 10 oktober 2020 – 28 februari 2021.

Kojkland: Huvudjakt den 12–16 oktober samt efterjakt den 30 oktober – 1 november. Därefter efter jaktledningens bestämmande.

Sektionen: Jakttid enligt eget bestämmande.

Tilldelning och avskjutningsbestämmelser för älgjakt

Kojkland ​Vuxen älg 6 ​Kalv 5 (preliminär tilldelning)

Sektion​Vuxen älg 2​Kalv 1 (preliminär tilldelning)

Jaktledaren fastställer avskjutningsbestämmelser under pågående jakt.

Arbetsdagar och passrensning för älgjakt

Arbetsdagar vid jaktstugan samt röjning och markering av älgpass sker den 5-6 september. Samling kl 0800 vid jaktstugan respektive dag för arbete inom området.

Observera att vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

Slakt vid älgjakt

Slaktdag preliminärt lördag 17 oktober.

Köttlott tilldelas de jägare som deltagit i älgjakten.

Köttlotter ska vara benfria och malkött ska malas.

Hundar vid älgjakt

Jaktledarna bestämmer vilka hundar som skall användas i älgjakten. De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

Hundar som inte används i älgjakten får inte medföras på pass.

Personer som ej deltager i älgjakten på området, äger ej rätt att träna älghund inom detsamma.

Jakt på älgkalv får ske av ordinarie hundförare. Jakten får ske efter avslutad älgjakt. Skjutet djur tillhör Kojklands VVO. Jakten får ske efter samråd med ordinarie jaktledare. Ansvarig jaktledare skall alltid finnas.

Skjutintyg för deltagande i älgjakt

Nya jägare skall avlägga skjutprov motsvarande vad som gäller för vapenlicens. Varje deltagande älgjägare skall före jakten visa upp protokoll, att han mot stillastående älgfigur, av 4 skott, erhållit minst 3 st 3-or samt att han skjutit 5 serier eller en serie om minst 10 poäng mot löpande älgfigur.

Jägare som tidigare varit med i älgjakten här och som deltager i träningsskjutningen 11 okt, får räkna denna som kvalificerande till årets älgjakt. Vapnet skall vara av godkänd älgkaliber.

Gemensam träningsskjutning sker söndagen den 11 okt med anmälan kl 09.00 – 11.00 på älgskytte-banan i Lekvattnet.

Pm och säkerhetsbestämmelser för älgjakten

Jaktledaren ansvarar för PM med säkerhetsbestämmelser som delas ut vid älgjakten

Utländska jägare som ej förstår svenska ska medföra tolk.

Bestämmelser för troféälg

Älg som fällts tillfaller området, trofén utdelas om man kan fastställa vem som är skytten.

Samverkan med angränsande jaktlag

Poptorps VVO äger rätt att utnyttja Kojklands VVO:s postlinje söder om Rabbakkotjärn. Jens Güttke äger rätt att sätta älgposter från sundet Lomsen-Kvarnälven-Lekvattenvägen.

Rovdjur

Rovdjursjakt. För att förhindra skador av varg, björn och lodjur beslutade jaktstämman att dessa får jagas av envar jaktberättigad över hela viltvårdsområdet. Vid jakt efter dessa vilt där mer än en jägare deltar skall enligt Naturvårdsverkets beslut en jaktledare vara utsedd. Denna jaktledare behöver inte vara utsedd av jaktstämman. Vid älgjakten där annat vilt än älg är lovligt att skjuta, är dock av stämman utsedd jaktledare ansvarig för all jakt efter vilt som enligt beslut är lovligt att fälla för älgjägarna. Under förutsättning att områden inom kretsen tar motsvarande beslut, beslutade jaktstämman om samordnad jakt av lo, björn och varg. Detta innebär möjlighet att passera områdesgränser.

Gästkort

Jakträttsinnehavare får medföra en jaktgäst per dag, max tre gånger under ett år.

Viltvård

40 saltstenar ska köpas och finns för uthämtning hos Sture Jonsson.

För att stimulera viltvården kan jägare som fäller mink, mård, grävling eller räv erhålla 100 kr per djur. Utbetalas av kassören Torbjörn Westh.

Vid behov är det önskvärt att stödutfodring av rådjur sker vintertid. Rimlig ersättning kan erhållas efter samråd med kassören.

Spillningsinventering

Kojklands VVO ska delta i den årliga spillningsinventeringen. Jaktledaren ansvarar för fördelning av inventeringsrutor.