Årsmöte 2006

Protokoll fört vid ordinarie jaktstämma
med Kojklands VVO, jaktstugan den 28 juli 2006.

Protokoll geführt bei der Jagdversammlung mit Kojklands VVO, Jagdhütte, am 28. Juli 2006

Närvarande:

 • 21 personer, markägare och jägare.
Anwesend:

 • 21 Personen, Grundstückseigentümer und Jäger
§ 1

Ordföranden hälsade de närvarande hjärtligt välkomna.

§ 1

Der Vorsitzende heißt die Anwesenden herzlich willkommen.

§ 2

Till ordförande valdes Kjell-Åke Eriksson. Dagordningen godkändes.

§ 2

Zum Vorsitzenden wurde Kjell-Åke Eriksson gewählt. Die Tagesordnung wurde angenommen.

§ 3

Till sekreterare valdes Jörgen Åkesson.

§ 3

Zum Sekretär wurde Jörgen Åkesson gewählt.

§ 4

Att tillsammans med ordförande justera dagens protokoll valdes Erik Olsson och Leif Johansson.

§ 4

Zur Protokollführung wurde Erik Olsson zusammen mit Leif Johansson gewählt.

§ 5

Justering av röstlängd uppsköts tillsvidare.

§ 5

Die Aufstellung der Wählerliste wurde bis auf weiteres verschoben.

§ 6

Revisionsberättelsen upplästes och godkändes.
Kassören och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna året.

§ 6

Der Revisionsbericht wurde verlesen und angenommen. Der Kassierer und die Leitung wurde für das vergangene Jahr entlastet.

§ 7

Årsberättelsen upplästes och lades till handlingarna.

§ 7

Der Jahresbericht wurde verlesen und zu den Akten gelegt.

§ 8

Avskjutningsrapporten föredrogs och lades till handlingarna.

§ 8

Der Abschussbericht wurde vorgetragen und zu den Akten gelegt.

§ 9

Kallelsen till dagens jaktstämma godkändes.

§ 9

Die Einladung zur heutigen Jagdversammlung wurde angenommen.

§ 10

Avskjutning: Älg.

§ 10

Abschuss Elch

§ 11

Avgifter för jakträttsbevis

All jakt 50 kr
All jakt utom älg 25 kr
Endast älg 25 kr
Björn i älgjaktslaget 25 kr
Gästkort per dygn (Gäller även björn) 25 kr

Jakträttsbevis skall lösas hos Mats Mattsson, Vittjärn.
Intyg på jakträtt skall lämnas när man löser jakträttsbevis.
Gästkort kan lösas hos Mats Mattsson, Bertil Johansson och Klas Larsson, Lekvattnet.
En och samma gästjägare får utnyttja max 5 gästkort/år.
Var vänlig och lös jakträttsbevis i god tid före jakten.
Uttaxering till årets älgjakt 300 kr/jägare.

§ 11

Gebühren für die Jagdrechtsnachweise

§ 12

Jägarna inom området skall själva sköta jaktbevakningen.
Legitimation och jakträttsbevis skall kunna uppvisas.
Vid misstänkta fall meddela styrelsen.

§ 12

Die Jäger im Gebiet müssen sich selbst die Jagdbewachung kümmern (Absicherung des Gebietes). Legitimation und Jagdrechtsnachweis müssen vorgelegt werden können. Bei Verdachtsfällen die Leitung informieren.

§ 13

Skottlistor skall skickas till Jörgen Åkesson, Brunnsdalsv 13, 685 33 TORSBY.

§ 13

Schusslisten sollen an Jörgen Åkesson geschickt werden, Brunnsdalsv 13, 685 33 TORSBY.

§ 14

Följande styrelse valdes:

 • Ordförande: Kjell-Åke Eriksson
 • omval 1 år Vice ordförande: John Güttke
 • omval 2 år Sekreterare: Jörgen Åkesson
 • omval 2 år Kassör: Mats Mattsson
 • omval 1 år Övr styrelseledamöter: Erik Olsson
 • omval 2 år Suppleanter: Lars Larsson, Sture Jonsson och Lennart Johansson
 • omval 1 år Revisorer: Omval av Torbjörn West och Bertil Johansson
 • Suppleanter: Omval av Leif Johansson och Bengt Ejdl
§ 14

Folgende Leitung wurde gewählt Für 1 Jahr

 • Vorsitzender: Kjell-Åke Eriksson
 • Stellvetr. Vorsitzender: John Güttke Übrige Jagdversammlungsleiter Erik Olsson
 • Revisorer: Torbjörn West och Bertil Johansson Suppleanter ???: Leif Johansson och Bengt Ejdsell

Für 2 Jahre

Sekretär: Jörgen Åkesson Kassierer: Mats Mattsson

Suppleanter: Lars Larsson, Sture Jonsson och Lennart Johansson

§ 15

Protokoll från jaktstämman skall anslås på viltvårdsområdets anslagstavlor, Kojklands hemsida www.lekvattnet.nu/foreningar/koikland samt delas ut vid lösandet av jakträttsbevis.
Det är viktigt att samtliga jägare tar del av vad som står i stämmoprotokollet.

§ 15

Das Protokoll der Jagdversammlung soll im Gebiet und im Internet auf www.lekvattnet.nu/koikland veröffentlicht werden. Es ist wichtig, daß alle Jäger zum Protokoll Zugang haben.

§ 16

Till ombud vid Torsby Jaktvårdskrets årsmöte omvaldes Jörgen Åkesson.

§ 16

Als Bevollmächtigter für den Torsby Jagdkreis wurde Jörgen Åkesson wiedergewählt.

§ 17

Beslöts att inköpa 48 st saltstenar till området.

§ 17

Es wurde beschlossen, 48 St Salzsteine für das Gebiet zu kaufen.

§ 18

Kallelsen till nästa års jaktstämma skall ske genom annonsering i NWT, VF, Torsby-bladet och på Kojklands hemsida www.lekvattnet.nu/foreningar/koikland/

§ 18

Die Einladung zur nächsten Jagdversammlung soll erfolgen durch ein Inserat in NWT, VF, Torsby-bladet und auf Kojklands homepage www.lekvattnet.nu/foreningar/koikland.

§ 19

Till valberedning omvaldes Bertil Johansson, Torbjörn West samt Leif Johansson.
Till sammankallande valdes Leif Johansson.

§ 19

Zur Wahlvorbereitung wurde Bertil Johansson wiedergewählt, Torbjörn West und Leif Johansson. Zum Einberufen der nächsten Versammlung wurde Leif Johansson gewählt.

§ 20

Samtliga jägare skall ha giltig jägarförsäkring.

§ 20

Sämtliche Jäger müssen eine gültige Jagdversicherung haben.

§ 21

Till kontaktman i studiefrågor omvaldes Jörgen Åkesson.
Rovdjursspårning: Ansvarig är Jörgen Åkesson och jägare inom VVO.

§ 21

Zum Kontaktmann in Studienfragen wurde Jörgen Åkesson wiedergewählt. Raubtieraufspürung: Verantwortlich sind Jörgen Åkesson und Jäger der VVO.

§ 22

Fastställdes PM för älgjakten 2005.

§ 22

PM festgestellt für die Elchjagd 2005.

§ 23

Jörgen Åkesson fick i uppdrag att ordna med container.
Leif Persson ansvarar för arbete med slaktbod.

§ 23

Jörgen Åkesson erhielt den Auftrag, einen Container zu bestellen Leif Persson ist verantwortlich für die Aufsicht am Schlachthaus

§ 24

Beslutades att älgjägarna skall samlas vid jaktstugan 2 och 3 sept. kl 08.00 för arbete inom området.
Vid upphuggning och markering av älgpass får ej någon spikning ske i friska träd.

§ 24

Es wurde beschlossen, daß die Elchjäger sich am 2 und 3 Sept. um 08.00 Uhr an der Jagdhütte zur Arbeit im Gebiet treffen. Bei Aufstellen und Markieren von Elchständen dürfen keine gesunden Bäume verwendet werden.

§ 25

Beslöts att inga hundar skall medtagas på älgpasset.

§ 25

Es wurde beschlossen, keine Hunde zur Elchaufspürung mitzunehmen.

§ 26

Ägare av samägofastighet skall inlämna förteckning på jägare som äger jakträtt på fastigheten.

§ 26

Gemeinsame Besitzer von Grundstücken müssen ein Verzeichnis der Jäger mit Jagdrecht auf betreffendem Grundstück einreichen.

§ 27

Beslöts att jaktledarna skall bestämma vilka hundar som skall användas i älgjakten.
De skall även bestämma vilka hundar som skall ha köttdel.

§ 27

Es wurde beschlossen, daß die Jagdleiter bestimmen, welche Hunde bei der Elchjagd verwendet werden dürfen. Sie sollen auch entscheiden, welche Hunde Fleischteile bekommen sollen.

§ 28

Övriga frågor: Erik Olsson tar kontakt med Mats Hällman ang. fågelinventeringen på Naturreservatet.
Ordförande tackade för visat intresse.
Stämman avslutades med kaffe med bröd.

§ 28

Übrige Fragen: Erik Olsson nimt Kontakt auf mit Mats Hällman wegen Vogelinventur im Naturreservat. Der Vorsitzende dankt für das gezeigte Interesse. Die Versammlung wurde mit Kaffee und Brot abgeschlossen.

Vid protokollet

 • Jörgen Åkesson, sekr Kjell-Åke Eriksson, ordf
 • Erik Olsson, justerare Leif Johansson, justerare
( Für die Übersetzung wird keinerlei Haftung auf Richtigkeit gegeben )

 • Christiane Hinz