Nergården (nedre)

Bebyggelseregistret

GÅRDEN ANLAGD: 1600-1649

BESKRIVNING AV NÄRMILJÖN:

Jordbruksfastighet som idag används som sommarbostad. Jorden brukas, åkrarna slås, dock är de mindre i igenväxande med björk, t ex strax väster om bostadshuset. I bäckraviner som löper som stråk norr om ladugården växer stora björkar, invid dessa finns även flera odlingsrösen. Gårdstunet präglas av en storvuxen rönn som är belägen strax söder om den gamla tomtplatsen för rökstugan, som revs 1935. Landskapet hålls öppet till stor del av betande får. I söder tar granskogen vid efter åkerns slut, mot norr och nordväst är det mer öppet, där är två Per-Albin-torp byggda kring mitten av 1930-talet. I gårdens trädgård finns bl a aplar och vinbärsbuskar. En kärrväg delar gårdstunet. Denna väg leder ned till bygden och gården Kullarna. En bäck rinner även förbi härbret och den gamla rökstugetomten.

ANTECKNINGAR OCH NOTERINGAR:

Förste bebyggaren bodde i en jordkoja i slutet av 1630-talet. Pörtet, som byggdes strax därefter, hade årtalen 1640-1641 inhugget i takbjälkarna.
1923: Rökstugan, uppförd omkring 1800, är ännu bebodd. Innerstugan är stor och rymlig och kåven har öppen spis, byggd i vinkel.
1936: 98 hektar, varav 3 åker och 95 skog. Sandjord, barr- och lövskog. Mangårdsbyggnaden uppförd 1926, ekonomibyggnad uppförd 1935. 1 häst, 5 kor, 2 ungdjur, 1 svin, 10 höns.
1954: Stommen till den ursprungliga bastun finns bevarad i den moderniserade bastun.
Byggnadsinventering 1999: Rökstugan revs 1935, tomtplats negativ nr 21 och FID2:11. Timret återanvänt i smedjan.

KÄLLOR:
Jarl Ericson: Finnar i Gräsmark och Lekvattnet
Ritning av Ludvig Mattsson 1916
Foto av Nils Keyland 1916
Karlstads stifts julbok 1921, foto sid 49
Svenska gods och gårdar
Elis Hasselstig: Boken om Lekvattnet
Arvika Tidning 14/10 1954
Linus Brodin: Fryksdalens finnsocknar
Lekvattnets församlings husförhörslängder
Finnkultur nr 3 1985
Fryksände församlings husförhörslängder, födelse- och vigselböcker

TIDIGARE INVENTERING:-

FINSKA BYGGNADER PÅ GÅRDEN: Rökstuga , lämning : Rökstuga, återanvänd


3 hus har funnits på platsen

 1. Jordkoja.
  Kallades för Gammeltomt.
  Pörtet hade årtalen 1640-1645 inhugget i takbjälkarna. (Boken om Lekvattnet).
 2. Rökstuga
  Rökstugan uppfördes omkring 1800 av Nils Nilsson Orainen. (Linus Brodin Fryksdalens finnsocknar 1923.
  Rökstugan revs 1935 och timret återanvändes i smedjan. (Ur boken Försvunna rökstugor).
 3. Svenskstuga Byggdes 1926.

Rökstugan


Poptorp–Nergården Uppfördes omkr. 1800–talet av Nils Nilsson Orainen gick under namnet “Popkungen”

Gunvor Linzie


Fotot är taget 1920. Foto:Erici.
Detta enl uppgift i boken Försvunna rökstugor av Lars-Olof Herou och Nils Holmdahl.

Irmgard Henriksson


Poptorp Mellanstugan: Hulda, Signe, och Maria Persdotter. Olle August Nilsson och bröderna David och Enok Olsson. Torpet togs sedan över av Enok och drevs i sambruk med Kokkolaberg. David emigrerade till Kanada. Bilden blev tagen någon gång mellan 1915-1917

Elinor Henriksen


Till vänster i den äldre bilden ovan ses ‘Boa’, som fortfarande står kvar vid Nedre Poptorp.
Oscar Elfstrand

Poptorp. Rökstuga med uthus och källare.
Boberg 1921.
Källa: Arkivkopia.se
Irmgard Henriksson

 

Jens Ebert i Nedre Poptorp.
Det gamla boningshuset stod vinkelrätt jämfört med dagens boningshus.

Oscar Elfstrand


 


Bild från boken Försvunna rökstugor

Gunvor Linzie


Svenskstugan

Nergårn, Poptorp ca 1940

Tomas Andersson
Besökte Nergården i Poptorp för länge sedan för att hälsa på släktingen Alfhild. Här var hennes dotter Ylva med familj. Sonen heter Tomas. Han är stor nu.


Google maps