Landskapsresursanalys

image_print

Landskapsresursanalys

Landskapsresursanalys är ett förfarande för integrerat samhällsutveckling och förvaltning, som “bygger på dialog och samarbetet mellan befolkningen och myndigheterna(Clemetsen 2009, s. 4).

Den innehåller både en analys av de fysiska landskapskvaliteter och en undersökning av “City känsla“, såsom diskuterats i Metodavsnittet.

Landskapsanalys skall beskrivningen och tolkning av landskapet identifierar värdefulla sammanhang, strukturer och objekt i landskapet. Detta resulterar i en beskrivning av landskapskaraktärer för ett valt område. Det särskiljande och typiska området markeras, med målet att utpeka resurser för utveckling, men också de utmaningar som är associerade till hantering av den kulturella och naturmiljön.

Hedmark, Värmland och Finnskogen

Finnskogen är en del av det boreala skogsbältet som täcker det norra halvklotet (Finnskogen Natur & Kultur Park, 2013 a). Finnskogen tecknas av låga kullar med svag relief; en låg, vågig terräng (Puschmann, 2005).

Kullarna är täckta barrskogar, ofta med lövträd i dalen.
Sett
på avstånd har landskapet ett mosaikmönster med abrupta övergångar, ungskog och uppvuxen barrskog. Norra Värmland skogsbruk upptar 78 % av landytan (år 2004), medan i söder dominerar jordbruket (Statistiska Central, 2008)

Hedmark och Värmland som kopplas samman med de många dalar som sträcker sig sydsydostlig riktning, med floder och dalar som kommer med andelen små sjöar (Lantmäteriet, 2012).

Denna egenskap har också Torsby kommun, som kännetecknas ett landskap av skogsklädda kullar, där byggnader, vägar och jordbruksmark följer dalarna (Torsby Kommun, 2012). Kyrkor var ofta strategiskt placerade och fungerar som landmärken i ett landskap som har landmärken (Värmlands Museum, 2012).

I skogsmark finns ett nät av skogsbilvägar. Dessa relaterade till skogsbruk som går tillbaka till 1700-talet, och används både för virkestransporter och som tillfartsvägar för fritidshus.(Torsby Kommun, 2012). Skogsvägar korsar bergen och binder på detta sätt ihop dalarna. E16 går igenom Finnskogen, och bildar en länk mellan Kongsvinger, Svullrya och Torsby. En annan koppling är Rottnan, floden som flyter genom Finnskogen och sträcker sig 110 km från söder om Hof Finnskog Hedmark, och kulminerar i Mellanfryken i Värmland (Lantmäteriet, 2012).