fig-06

Utredningsområdet

Utredningsområdet

Utredningsområdet (bild 6) definieras utifrån kartstudier och samtal med lokalbefolkningen i Lekvattnet. Området omfattar delar av dalen med Rottnaälven upp till Svullrya, Lekvattnet och de omgivande kullarna. Studieområdet är indelat i delområden med beskrivningar av landskapstecken som till grund för en övergripande bedömning av området.

fig-06

Landskapskaraktärer för Lekvattnet

Lekvattnet är en skogsby med glesa hus, belägen vid Rottnaälven med nordväst, sydöst gående dalar. Lekvattnet kan benämnas som en ”skogsbygd med inslag av jordbruk” (Torsby kommun, 2012, s. 16), omgiven av kullar med “utbredd, mycket tät skog(ibid). Den täta skogsmarken är en utbredd landskapskaraktär i Torsby kommun, och är också typisk för Finnskogen (Puschmann, 2005).

Landskapskaraktären runt Lekvattensjön, där spridda bosättningar öppnar skogen och ger en mer skiftande och kulturell karaktär finns endast på ett andra ställe i kommunen. Lekvattnet skiljer sig från andra platser i den östra delen i kommunen där det är större kontinuerliga jordbruksområden (Torsby kommun, 2012).

De täta skogsmarkerna som omger Lekvattnet, kännetecknas av böljande och ibland dramatiska topografiska skogsklädda åsar och dalsidor, med förekomster av sjöar och myrar (Torsby kommun, 2012 och egna observationer). kullarna runt Lekvattnet utgöra Finngårdarna historiska element i landskapet, och ger även öppenhet och synlighet i de annars täta skogsmarkerna.

Öppna ytor exiterar i första hand där höjder, vägar, myrar och sjöar bryter upp den täta skogen. Kullarnas vegetation består huvudsakligen av barrskog, men med fickor av lövskog, särskilt runt vattendrag. I dalen dominerar också barrskogar, med undantag för vissa platser längs Rottnan och runt Lekvattnet centrum, med Lekvattensjön, Kyrksjön och Näverbodsjön. Här ger lövskogen en fräschare utseende.

Lekvattnet är med de tre sjöarna och den frodiga lövvegetationen en stor kontrast till den täta barrskogen. En furumo och jordbruksmark i respektive norr och söder om landskapet öppnar sig gradvis upp närmar byn. Denna stegvisa övergång från den täta öppningen är viktig för områdets karaktär.

Liksom på andra håll i regionen och kommun följer odling och byggnader huvudsakligen dalar och bergssluttningar. Speciellt för området är den småskaliga jordbruksområden och de väl konserverade Finngårdarna beläget högt upp på skogsbeklädda kullar. Här finns även ett antal fiskevattnet, bärmarker, gamla gångleder, snöskotleder, och vilda djur i form av både småvilt, älg och rovdjur.