Helhet och sammanhang

Helhet och sammanhang

E16 är en viktig trafikled som ansluter Lekvattnet till världen utanför. Vägen följer dalarna från Skoggården söder om Lekvattnet, till nationalgränsen, där den fortsätter västerut.

Älven Rottnan skapar sammanhang i nordväst, sydostlig riktning och förbinder tillsammans med topografin Lekvattnet med Svullrya. Samtidigt som älven kopplar samman området, så delar även älven området på tvären, och fungerar som en barriär i dalens botten.

Bergsryggar som omger Lekvattnet, rammar in området och tillhandahåller ett funktionellt sammanhang mellan berg och dal. Centrum ligger i dalen, och här de bor de flesta. Skogsbruk, jakt, fiske och friluftsliv sker i hög grad i skogen uppe på bergen.

Förändringsprocesser

Igenväxning av tidigare öppen jordbruksmark är synlig i jordbruksområden runt Lekvattnet. Detta gör att områden som tidigare var öppna är på väg att försvinna. Detta gäller siktlinjer in mot kyrkan och gårdar i sluttningarna.

Nyckelelement

  • Finngårdar på höjderna
  • Rottnan med Lekvattensjön, Kyrk- och Näverbodsjön
  • Olika fiskevatten som Pägertjärn och Lomsen,
  • Lekvattnet centrum med kyrka och hotellås