fig-10

Delområde B2

Delområde B2

Fäbacken

Västlägessluttning med halvöppen karaktär tack var tall och lövskog och betesmarker.
Karakteristiskt torp i kulturlandskapet, men är också präglat av igenväxning. En höjd med en utsiktsplats från andra värdskriget över de omgivande kullarna, är en viktig del (Fig. 10).

Delområde C

       Furumo vid Lekvattnet

En slät, öppen furumo med svagt sluttande kullar, och med inslag av fritidsbyggnader. Furumon fungerar som en vegetationsportal mellan Lekvattnet och skogsområdena runt (fig. 11). E16 går genom området.

Delområde D

       Lekvattnet

Litet centrum mitt i dalen vid Rottnan. Sjöarna Lekvattensjön, Kyrksjön och Näverbodsjön delar bygden i två delar, där bebyggelsen är uppdelad i öst- och västsidan sjön och ihopknytet med en bro. Centrumet(fig. 12) innehåller bostäder, service och kommersiella funktioner, med butik, samlingslokal och en nedlagd skola där Finnkulturcentrum ska flytta in.
Kyrkan utgör ett landmärke och trots igenväxning, kan den se på avstånd. Bostäder och fritidshus ligger nära vatten och längs vägar. E16 går genom platsen, och fungerar både som en infartsväg och en intern barriär. Hotellåsen, en moränrygg med tallskog, är både ett viktigt landskapselement som hänför sig till historien, och en visuell barriär mitt i byn. Lövvegetationen runt sjöarna ger en rik känsla till området och är kontrast till de mörka bergen som omger byn. Hembygdsgård, museiområdet strax utanför centrum, hem till en populär årlig medeltida marknad.

 

fig-10