fig-14

Delområde F2

Delområde F2

– Rottnan – Skogsgården

Älvdalen söder om Lekvattnet. Älven har stränder och små tjärnar med vegetation av gran, tall och lövträd, med varierande grad av öppenhet. E16 går längs älven, och på har platser med utsikt över älven och bergen. Vissa torp ger öppningar i landskapet, och är då viktiga inslag. Älvstranden på campingen Skoggården är en speciell miljö, där älven vidgar ut sig och ger öppna ytor (Fig. 15).

 Delområde G1-4

– Skogklädda älvsidor

Skogsbeklädda sluttningar (Fig. 16) främst barrträd, där variation i skogen ger färgnyanser i fjärran. Inslag av avverkningsområden och byggnader, med generellt brant terräng. Mindre vägar som leder upp till bergen bakom. Sluttningarna förbinder dalen och bergen både funktionellt och visuellt.

 

fig-14

Sammanhang och nyckelelement som är viktiga för landskapets karaktär (Fig. 17). Skogsåsarna är viktiga naturliga naturdelar som bildar en visuell ram runt Lekvattnet. Här är vatten och finngårder väsentliga natur- och kulturelement. I dalen i Lekvattnet är kyrkan och Lekvattensjön bland de viktigaste delarna. Här är också kulturlandskapet viktigt för landskapskaraktären

 fig-17