Landskapsresursanalys

Landskapsresursanalys

Den europeiska landskapskonventionen, som genomfördes i Norge 2004, har varit en katalysator för utforskning och användning av analys och deltagande i landskapsplanering.
I konventionen understryker att landskapet är viktigt för vår vardag och identitet, och syftar till att förankra landskapsöverväganden vid planering och politik i Europa (Miljödepartementet, 2007).

I konventionen definieras ett landskap som Ett område, som det uppfattas av människor och vars karaktär är ett resultat av påverkan av och samspel av naturliga och/eller mänskliga faktorer” (Miljödepartementet, 2007).

Dessutom utvecklar vägledningen för Landskapsanalysen.
Förfarande för bedömning av landskapets karaktär och landskapsvärde: I linje med denna definition omfattar alla naturtyper vildmarksområden, öppet hav och kust, odlingslandskap med in och utmark, byar på landsbygden, städer och urbana miljöer. Landskapet innefattar också ett antal övergångar, bland annat mellan stad och omgivande områden, kustzon till sjöss och vattendrag, och övergångszonen mellan skog och fjäll (Direktoratet för naturvård och Kulturarv, 2010, s. 9).

Landskapskonventionen understryker vardagslandskapet; alla landskap, inte bara det spektakulära, och dess betydelse för människors liv och arbete. Konventionen försöker engagera människor i utvecklingen av sitt Landskap (Clemetsen, 2009).

Konventionen bildar bakgrunden för arbetet landskapsresursanalys i denna rapport