00

– Beskrivning av bron

Beskrivning av bron

Miljö

I Rottnans dal som går genom tallbeväxt sandig mark ligger en stenvalvsbro som

ingick i den gamla länsvägen Torsby – norska gränsen

 00

Bron är inte skyltad från E16. Den ligger några tiotalsmeter från den nya vägens (E16) västra kant. Mellan bron och E16 finns en grusad yta som används för parkering. Markytan är ojämn vid brons  sydöstra landfäste. Rostig grill finns vid brons sydvästra landfäste. Vid grillen saknas sopkorg. En informationsskylt finns vid brons sydöstra landfäste

02