28

– Skador och brister år 1952

Skador och brister år 1952

På fotografierna tagna av Gösta von Schultz år 1952 syns:

På uppströmssidan

Ett stenblock saknas i det nordvästra erosionsskyddet.

Östra landfästets norra mur är nerrasad mellan den trettonde och fjortonde stengardisten. Muren över valvet och öster om det östra valvet är uttryckt med 10 cm. Flera stenblock saknas triangelutbyggnaden vid mittstödet.

Murkrönet är i olag.

På flera stengardisters topp finns omsvep av rund stång.

28

På nedströmssida

I det sydöstra landfästets södra mur saknas ett avlångt stenblock.

Ett stenblock saknas i mittstödets triangelutbyggnad.

I mitten av mittstödet finns en vid lodrät fog i hela murens höjd.

29

Bron över Rottnan ingår i grupp II av kulturhistoriskt värdefulla broar enligt broinventering som gjordes av Vägverket och Riksantikvarieämbetet genom landsantikvarien i Värmland på 1950-talet.

Bron togs ur trafik 1954 i samband med vägomläggning och uppförandet av en ny betongbro.

Tvåspannsbron byggdes under åren 1868-70 av den karaktäristiska värmländska röda gnejsgraniten. Stenblocken varierar kraftigt i storlek. Spår efter skjut- och klyvsöm förkommer rikligt på stenytan. Enstaka släthuggna stenblock har iakttagits på tidigare lagade murverk.

Fyllningen i körbanan består av naturgrus.

Stengardisterna är förankrade i valvskivan med järnstag. Vitmålade navföljare av trä finns utmed vägrenen och på bron. Virket är från 1974. På 1950-talet fanns flera stengardister som hade kvar äldre infästningsanordning för navföljare.

Sedan år 1974 finns betong i brokonstruktionen. Vid det tillfället återmonterades utfallna stenblock.

Kallmurarnas utförande skiftar mycket avseende material och läggningsteknik. De bäst lagda murarpartierna finns i det sydvästra landfästet, östra valvet och ett mindre murparti i det nordöstra landfästet. Det är mest troligt att dessa skiftningar i läggningstekniken kom i samband med broreparationer vid olika tidpunkter.

Det östra valvets högre höjd och avvikande stenmaterial är resultatet av en ombyggnad före 1950-talet.

Dokumentation av bron finns på:

– Riksantikvarieämbetets ATA finns tre foton av bron tagna av Gösta von Schoults från år 1952. Det finns fyra foton tagna av Olle Thulin.

– Brevväxling mellan olika myndigheter och ritningar från 1950-talet finns på Värmlands Museum.

– Broinventeringsrapport från år 1977-78.