02-5

– Utförande

Utförande

Utförande redovisas på ritningen R1 och nedanstående text med bilder. Grundläggningen är okänd men inga skador som kan relateras till grundläggningen har upptäckts. Stenvalvsbron trafikeras idag bara av gående. Körbanan är gräsbeväxt. Tillfarterna är avstängda med navföljare av stål, som var målade i gul och röd kulör. Navföljare av stål är fäst på två 80 cm höga stenstolpar med ¾” hjulnitshuvad bult. På varje sida av bron finns en vitmålad navföljare av trä 75×200 mm. Navföljaren är fäst i 55 cm höga stengardister med ¾” hjulnitshuvad bult. Stengardisterna är av grovhuggen röd gnejsgranit. Stengardisterna är infällda i brons yttermantel och förankrade i valvet med järnstång D20 mm. Tre av dem är synliga.

02-5

Tvåspannsbron är ca 38, 0 m lång och 5, 0 m bred. Det nordvästra landfästet är 18, 0 m och sydöstra 9, 3 m långt. Deras höjd är 3, 5 m. Valven har ca 5, 6 m respektive 5, 35 m spännvidd och 1, 6-1, 8 m höjd. Valvskivan är ca 50-60 cm tjock.

Trekantig kallmurad utbyggnad vid mittstödet på upp- och nedsidan skyddar stödet mot trycket från isflack och packis. Landfästen skyddas av stenskoningar mot is och erosion.

Uppströms 

04

Nedströms

05

Bron är kallmurad med olika stora och grovt bearbetade stenblock av röd gnejsgranit.

Skiftgången är mycket oregelbunden. Skolningen är sparsam.

06

 

07

Borrhål efter klyv- och skjutsöm förekommer på stenytor. Släthuggna stenblock finns i de lagade murpartierna.

08

 

Brofyllningen består av grovmorän. Grusskiktet på körbanan varierar från några centimeter över valven till några decimeter över landfästena.

09

Körbanans lutning i längdriktningen har sin lägsta punkt mitt över mellanstödet. Valven, mellanstödet och nordvästra erosionsskyddet injicerades med betong år 1974.
Betongen syns i vissa fogar.