10

Skador och brister år 2014

Skador och brister år 2014

Skylt

Skylten är uttjänt.

Behov

En ny skylt och ny skylthållare skall göras.

Körbana

Körbanan lutar mot brons mittstöd. Grus saknas på körbanan över mittstödet på södra sidan. Hål efter nerspolad grus finns i körbanan.

10

Nuvarande avstängning av bron utesluter besökare med rullstol eftersom det vid nuvarande utformning av avstängningen är omöjligt att ta sig förbi den.

11

Järnstängerna som håller stengardisterna på plats är rostiga.

12

Den vita färgen är vittrad på navföljarens ovansida. Navföljarnas ovansida är punktvis angripen av röta.

Behov

Nuvarande avstängning av bron behöver konstrueras om så att rullstolsburna kan ta sig över bron. Nya navföljare av virke bör uppsättas. Järnstagen som håller stengardisterna på plats bör rostskyddsbehandlas.

Sidomur på uppströmssidan

Murverket i det västra landfästet var omlagt före 1950. Stenblocken har mycket varierande storlek. Skolningen är inte komplett. Murverket vid östra valvet är uttryckt med 15 cm. Murverket över mittstödet är slarvigt omlagt före 1950. Nu saknas flera stenblock i denna murdel, stenarna på murkrönet är i olag och flera stenar saknas. På och vid landfästena växer vedartade växter.

13

15

Triangelutbyggnad vid mellanstödet är sammanbyggd med stödet och valvet. Stenar som saknas i valvkanten tillhörde den trekantiga utbyggnaden.

16

Behov

Triangelformad utbyggnad vid mittstödet rekonstrueras för att den i fortsättningen skall skydda mittstödet. Erosionsskyddet vid landfästena kompletteras med stenblock vid och under vattenlinjen. Strandkanten vid erosionskydden kompletteras med stenblock.

All vedartad växtlighet som växer på murarna och utanför sidomuren i en 3, 0 m bred zon tas bort med rötterna. Murverk i den östra murhalvan läggs om och skolningen kompletteras. Murkrönet justeras och kompletteras med nya stenar.

Det östra valvet

En lång bit av vitt rör ligger på botten. De avlånga stenkvadrarna är råkilade med raka kanter. Skolningen är inte komplett. I valvskivans västra sida finns flera spruckna stenblock. Några mindre stenblock saknas i valvet. Förbandet mellan stenblocken är dåligt. Betongen på valvskivan är otät. Fuktfläckar och gröna alger finns på valvets undersida.

I valvskivans östra sida saknas stenblock strax under vattenlinjen.

17

18

Behov

Röret tas bort. Nedfallna stenblock tas upp för återläggning i muren. Valvskivan kompletteras med nya stenblock.

Det västra valvet

Stenkvadrarna är råkilade med raka kanter. Stenmaterialet är grövre i det västra valvet än i det östra. Några stenblock saknas i valvskivan. Skolningen är inte komplett. Stenblock saknas i och under vattenlinjen vid båda valvupplagen.

Stenblocken är lagda med dåligt förband i valvskivan. Flera stenar är spruckna.

Stenblocken

i valvskivan fungerar som separata bågar. Det västra valvet är ca 20 cm lägre än det östra valvet.

Ett stenblock saknas i valvkanten vid mittstödet på uppströmssidan.

Betongen på valvskivan är otät. Fuktfläckar och gröna alger finns på valvets undersida.

På stenblocken växer gråa lavar. Betonginjiceringen är synlig i vissa fogar.

19

20

21

22

23

Behov

Nedfallna stenblock tas upp för återläggning i muren. Valvskivan kompletteras med nya stenblock och skolning.

Sidomur på nedströmssidan

Västra landfästets nedersta skift är uttryckt med ca 10 cm. Några av stenblocken saknas.

Mittstödets murverk är i dåligt skick. Murverkets östra del saknar skolning och har satt sig, skiften har blivit sneda. En 10-20 cm bred spricka delar mittstödets murverk.

Triangelutbyggnaden saknar några stenblock under och i vattenlinjen. Träd växer i den. Triangelutbyggnadens skiften är sneda. Murkrönet är i olag. Flera stenblock saknas i murkrönet. Östra landfästets mursskift är uttryckt med ca 5-10 cm.

Några av stenblocken saknas

24

25

26

Behov

Strandkanten vid erosionsskydden kompletteras med stenblock. All vedartad växtlighet som växer på murarna och utanför sidomuren i en 3, 0 m bred zon tas bort med rötterna.

Triangelutbyggnaden och västra erosionsskyddet läggs om och stenblocken kompletteras med nya stenar.

Mittstödets östra del av murverket skall läggas om och skiften justeras så att de ligger i våg. Murkrönets och stengardisternas läge justeras. Stenblocken i murkrönet skall kompletteras.

Undersökning av betonginjiceringen

Bron är injicerad med betong år 1974 enligt avsyningsprotokoll. Av protokollet framgår att valven och mellanstödet är injicerade med betong men inte i vilken omfattning.

Förekomsten av betong har konstaterats bakom det nordvästra erosionsskyddet men det omnämns inte i protokollet. Man vet inte om injiceringen är armerad eller betongens kvalité är bra. Betongen är inte tät eftersom fuktfläckar och gröna algerna finns på valvens undersida.

Behov

För att undersöka betonginjiceringen behöver man frilägga valven och mellanstödet genom vakuumsugning. Schaktmassor sparas för återläggning om de visar sig lämpliga för ändamålet, annars körs de bort till en plats som beställaren anvisar.

Betongen kontrolleras. Efter undersökningen av betongen föreskrivs lämpliga åtgärder för bron.