Byggnader

Gården består av 18 byggnader alla hämtade från trakten runt Lekvattnet.
Ingen av byggnaderna har stått ursprungligen på den här platsen.
Lekvattnet bebyggdes på 1600-talet av invandrande skogsfinnar
och Karmenkynna speglar tillsammans med Kvarntorp och Ritamäki den skogsfinska kulturen på ett ypperligt sätt.
På Karmenkynna finns bl.a. rökstuga med intakt rökugn, rökbastu, portlider, skvaltkvarn och loftbod.


Byggnaderna är utmärkande för den byggnads- och boendekultur som de på 1600-talet invandrande finnarna förde med sig.
Byggnaderna är genomgående knuttimrade på en lågsyllstensram samt har vedtak.
Byggnaderna är:

1: Rökstugan Karmenkynna
Rökstugan, byggd på 1780-talet och bebodd fram till 1910, flyttades 23 mars 1923 till KarmenKynna från Mellangården, Örtjärnshöjden,
där den tillbyggdes med kove, förstuga och svenskstuga.
2: Härbre från Skallbråten, Fryksände – med övervåning, svala och klockstapel på taket.
Vällingklockan på härbrets tak är från Spettungen och skänktes till Hembygdsföreningen av Anna Grigholm
3: Härbre från Mellangården, Örtjärnshöjden – med övervåning.
4: Lada från Josefsberg.
5: Sommarladugård från Tiola.
6: Lagård och loge från Ängarna och Kruggen.
7: Lada från Järven.
8: Stall, lider och loge från Gunnhöjden.
– Gunnhöjden ligger/låg i Rådom,  Ganterud .
9: Smedja från Rottnadal.

10: Kvarnhus och kvarn (ingen uppgift om kvarnen står på ursprunglig plats eller är hitflyttad.
11: Lada från Kvarnberg.
12: Pörtlider från Forsnässäter.
–  Forsnässäter ligger/låg i Gräsmark
13: Lada från Josefsberg.
14: En stenkällare från Täppa, kallmurad som ligger i sluttningen under ladan från Josefsberg.
15. Bastu från Sammels Skiss över Torpet Sammels, men Bastun som flyttades till Kynna
Ytterligare 2 byggnader utan uppgift om funktion eller ursprunglig plats finns på hembygdsgården