Anderstomta (Pop-Anders)

En ödegård i hemmanet Vittjärn och ligger mot Råbäcken, som utgör hemmanets gräns mot Norra Lekvattnet.

Denna gård var under 1800-talet, näst Nergården i Spettungen, Lekvattnets största jordbruk med två hästar och 8-10 kor. Inrösningsjorden var c:a 50 tunnland och tillsammans med skogsmarken var det 400 tunnland. Den som först enligt kyrkboken av 1851 omnämnes bo där hette Jan Mattsson född 1775. Hans hustru hette Annika Jansdotter[1] och var född 1778. De kom från Popetorp i Gräsmark. De hade en son, som hette Anders Jansson född 1880. Han gick under namnet Pop-Anders. Hans hustru hette Maria Mattsdotter. De hade en son, som hette Johan, samt fyra döttrar: Maria, Annika, Kajsa och Marit. Så står antecknat, Drängen Johan Hjälm. Tre av döttrarna gifte sig och det blev sonen Johan och dottern Maria, som blev kvar på gården. De var aldrig gifta och år 1898 såldes gården till en norrman som hette Olof Lundersäter. Han hade gården endast ett år och sålde den till A.B. Rottneros Bruk. De avstyckade inrösningsjorden, med stödskog och år 1902 försålde de inägorna till Per Eriksson, Nedra Våln, och Jan Jönsson, Övra Våln. De delade jorden och hade den i sambruk med sina gårdar. Per Eriksson sålde sin del till Frida Jansdotter år 1928. Hon var gift med Per Persson från Östmark. De hade två döttrar Gerd och Kajsa, som ärvde gården. De har flyttat därifrån och använder boningshuset som fritidsbostad. Grannarna brukar ännu en del åkrar, men troligen kommer den stora gården med gamla hederliga anor, att få återgå till skogsmark.

Den blev öde på 1960-talet.


[1] Annika Jansdotter föddes i Spettungen. Sonen Anders Jansson föddes 1808.

Uppgiftslämnare:Irmgard Henriksson

 

Stavades också som Popanders
Torpet har även haft namnet Olastorp
Benny Ljus


Pop-andersfotot från 1994
Fotograf: Irmgard Henriksson


Anderstomta. Postadr.: Lekvattnet.
Areal: Total 19 har, därav 2 åker, 15 skog, 2 äng. Taxeringsv.: 4,300, därav jordbruksv. 2,900, skogsv. 1,400.
Gården till släkten under 1800-talet.
Jordart: Svartmylla. Skogsbestånd: Barr och lövskog. Mansbyggn. uppf. 1861.
Ekonomibyggn. uppf. 1880. 3 kort, 1 tjur, 1 svin, 10 häns.
Äg: Fru Frida Persson. f 2/9 1896. Dotter till Jan Jönsson o.h.h. Maria f.  Eriksson. Gift med Per Persson. Barn: Gerd 30.

Ur boken Svenska gods och gårdar 1936.
Irmgard Henriksson


Frida ve Popanders

Per August Persson f 1896 Östmark gift med Frida Maria f Jansson f. 1896 Övre Våln.
Barn: Gerd f. 1930, Ragna f. 1936.
Bor på Popanders/Anderstomta.
Hfl 1900-1905 Övre Våln norra Lekvattnet sid 57.
Befolkningen i Sverige 1860-1930.

Irmgard Henriksson

Frida var en duktig väverska och hade linåker där vi nu försöker lyfta fram backen igen, mellan Popanders o Lebbiko.
Charlotte Holst


Popanders rökstuga, nu obebodd, är uppbygd vid 1700-talets slut. Den är ovanligt väl bibehållen med mycket bra mur och en del intressanta möbler, bl.a. ett väldigt flatbord, vars låda har ett intressant sirat framstycke. Förstugkvisten, enkel men vacker, är av senare datum. Denna rökstuga är av den större typen med kove, innerstuga och ytterstuga. I det förstnämnda rummet finnes en stor rektangulär, öppen spis med lågt sittande hällar. Ytterstugan äger tre fönster och en halft fristående, rund öppen spis. Läget är det vackrast möjliga i bergsluttningen med vid utsikt åt söder och öster.

Ur boken Fryksdalens Finnsocknar av Linus Brodin. Tryckt 1923.
Irmgard Henriksson