Regler.

Våra lokala regler:
 • Fiskekort SKALL införskaffas innan fiskets början och uppvisas vid anmodan.
 • Nätfiske är endast tillåtet i Rottnaälvens sjöar, helt förbjudet i våra övriga vatten.
 • Nätfiske får endast utföras av personer som köpt medlemskort.
 • Alla fiskekort är personliga och kan inte överlåtas.
 • Fiske är endast tillåtet med max 2 st handredskap åt gången, sommar som vinter.
 • Minsta tillåtna mått på Öring & Röding är 25 cm, mindre fisk skall återutsättas.
 • Barn och ungdom under 16 år fiskar gratis på hela området utom Pägertjärn.
 • Fiske på badplatser och från badbryggor är förbjudet när badning pågår.
 • Rensning av fisk på bryggor och vid badplatser är förbjudet.
 • Öring får ej fiskas mellan 1/9 och 30/11, läs mer.

Sportfiskarens etiska regler

 • Sportfiske är fiske med spö eller handlina, bedrivet för eget nöje och rekreation.
 • Fisket skall bedrivas på sådant sätt att fiskaren hela tiden har kontroll över sitt fiske, sina redskap och sin fångst samt andra fiskare och deras redskap.
 • Sportfiskaren ska verka för försvar av natur och miljö samt efter förmåga stödja arbete till skydd för förbättring av fiskebestånden genom aktiv fiskevård.
 • Före fisket skaffa sig kännedom om lokala regler och under fisket respektera och följa gällande bestämmelser såsom fredningstider, fredningsområden, minimimått etc.
 • Alltid förvärva erforderliga tillstånd som krävs för att fiska.
 • Använda de ur sportmässig synpunkt lämpligaste redskapen, hålla dem i gott skick samt använda dem med det kunnande och omdöme som krävs för att fisken inte ska vållas onödig skada.
 • Omedelbart avliva fångad fisk som skall behållas.
 • Aldrig fånga mer fisk än den fiskande själv kan förbruka.
 • Aldrig ha för avseende att sälja sin fångst eller på annat sätt bedriva sitt fiske i ekonomiskt eller på annat sätt vinstsyfte.
 • Genom kunnigt, sportsligt och hänsynsfullt fiske stärka sportfiskets anseende samt verka för kännedom om såväl sportfiskets stora rekreativa värden som de förpliktelser dess utövare har mot natur och miljö.
 • Respektera andra sportfiskare och bemöta dom som man själv vill bli bemött.
 • Ta vara på allemansrätten och använda sunt förnuft i skog och mark.
 • Aldrig skräpa ner i naturen.

Tillbaka till fiskeföreningens förstasida.


Lekvattnet`s FVOF

Lämna ett svar