Delområde A1

fig-07
image_print

 

Delområde A1

       Ritamäki – Rabakkoberg

En skogsklätt åsplatå med böljande storskalig topografi, med större terrängvariation lokalt, och en mosaik av myrar, sjöar och skogar, med inslag av betesmark. Finnskogskulturen yttrar sig i Finngårder (Bild.7) med öppen betesmark, skapa luftiga rum i landskapet som erbjuder utsikt. Dessa är viktiga för landskapets karaktär. Vandringsleder Finnskog och 7-torsleden går genom och inom i området. Sjön Lomsen är också ett viktigt landskapselement. Skidstugan på Rabakkoberg är samlings och utsiktsplats i området.

Delområde A2

– Åskagsberget – Runnsjön – Grunnsätern

En trädbevuxen kulle med en mosaik dominerade vegetationen och ett kuperat landskap, som bildar en visuell ram för östra Lekvattnet. Området präglas av skogsbruk, avverkningsytor och vegetation i olika tillväxt och av istidens landforminningsprocesser, i form av stora blocka liggande block liggande löst på moränen(fig. 8). Dessa är viktiga för landskapets karaktär. Vägarna som skär öst-västlig genom området utgör smala rum i landskapet och knyter ihop området bland annat till bygden Östmark. E16 löper söder om området, mot det administrativa centrumet i Torsby. Runnsjön är ett välkänt fiskevatten.

Delområde B1

– Poptorp – Tyskila

En mjuk sluttning med småskalig jordbruksdrift. Inslag av betesmark, men igenväxning präglar området, och stora delar domineras av skog, som hindrar den visuella kontakten mellan gårdarna och byn. Gammalt och visuellt betydande kulturlandskap. Skogsbilväg genom området är förbindelsen mellan byn Lekvattnet och finngårdarna Ritamäki och Kvarntorp (fig. 9).

 

fig-07